Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

http://old.motesz.hu/ - Archivált website!

Utoljára frissítve: 2021.07.16.
Aktuális website: www.motesz.hu

 

Tisztelt Szövetségi Tanács, kedves Kollegák, Vendégeink!

Különleges alkalom a mai évzáró ülésünk, mert idén megalakulásának 50-ik évfordulóját ünnepli a Szövetség. 1966. február hó 10-én kelt az a közlemény, amely hírt adott arról, hogy az Egészségügyi  Minisztérium  - a Magyar Tudományos Akadémia és az Orvos-egészségügyi Dolgozók Szakszervezete  Elnökségével egyetértésben -  hozzájárul önálló orvostudományi társaságok és egyesületek megalakításához, illetve ezek  önkéntes társulásán alapuló szövetségének, a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének (MOTESZ) létrehozásához. A közleményben  a MOTESZ feladataként határozták meg,  hogy a Magyar Tudományos Akadémia keretében meglévő és a jövőben megalakuló orvostudományi társaságokat és egyesületeket egységbe tömörítse és munkájukat irányítsa

ELNÖKI BESZÁMOLÓ LETÖLTÉSE PDF FORMÁTUNBAN

A II. világháborút követően a társaságok önálló működése megszűnt,   az Orvos-egészségügyi Dolgozók Szakszervezetén   belül orvostudományi szakcsoportok formájában működhettek tovább és 20 éven keresztül    ellenőrzés alatt  tették dolgukat a magyar orvostudomány fejlesztése,   a tudomány gyakorlattá tétele,  a betegellátás fejlesztése érdekében.

Idővel   a tudományos élet fejlődése    új szervezeti formát tett szükségessé,   amely hathatósabban szolgálta a fejlődést, a nemzetközi tudományos élethez való kapcsolódást. Nem véletlen, hogy a szövetség létrejöttekor megfogalmazott célok között kiemelt szerepet kapott a nemzetközi - akkor még elsősorban szocialista országbeli - orvosszervezetekkel való kapcsolatok építése, fenntartása. Így jöhetett létre 1966. áprilisában a ma is létező, működő Szövetségünk.

Ha még kissé visszatekintünk az időben, a MOTESZ-nek egy   korábbi elődjét is megismerhetjük. 1931-ben,   85 évvel ezelőtt létrejött a Magyar Orvosok Tudományos Egyesületeinek Szövetsége, a MORTESZ, amely sok orvostársaság országos fórumává is vált,  és a Magyar Orvosi Hét megszervezésével az orvostársadalom évenkénti találkozási lehetőségét is jelentette. A MORTESZ megalakulásáról és működéséről, a Magyar Orvosi Nagyhét kilenc ülésszakáról  Kiss István professzor úr és Sótonyi Péter professzor úr tollából jelent meg  néhány éve figyelemfelkeltő cikk az Orvosi Hetilapban.

Mind a 85 évvel mind az 50 évvel ezelőtt megfogalmazott célok és  feladatok napjainkban is időszerűek,  s a jövőben sem vesztenek érvényességükből, nyilván kiegészültek azok az idők folyamán a társadalmi változások által kínált lehetőségekkel. Alapszabályunk  szükségképpen követte a változásokat, de az alapvető célok nem változtak nevezetesen, hogy "szorgalmazza és támogassa a tudományos és szakmai műveltség  fejlesztését, eredményei  magas szintű gyakorlati alkalmazását..."

Bízom abban, hogy  a tagegyesületek együttműködése, közös munkája, aktivitása a következő évtizedekben is segíti a Szövetség működését, fejlődését, az orvostudomány, a gyógyítás szolgálatában. Kívánok ehhez magunknak és a jövő nemzedékeinek kitartást és olyan elkötelezettséget, amellyel elődeinkhez méltóan gyakorolva hivatásunkat, eleget téve egyúttal  társadalmi kötelezettségeknek, hozzájárulhatunk az egészségügy jobbításához.

E  rövid visszaemlékezés után térjünk rá a közelmúlt történéseire. Ismét  lezárul egy kétéves elnöki ciklus, amelyről most számot adhatunk. Az elmúlt két esztendőt a változatos szakmai programok megvalósításának  éveiként jellemezhetjük. E programokat tagegyesületeink bevonásával , velük együttműködve sikerült  teljesítenünk.

Az elnöki beszámoló keretében sorra vesszük ezeket a feladatokat,  a 2015-ös tevékenységünket csak vázlatosan, hiszen arról a tavalyi évzáró ülésen részletesen  számot adtunk, a 2016-os munkáról azonban részletes tájékoztatást adtunk.

Rendezvényeink:

1. REHA Hungary

Engedjék meg, hogy először a REHA Hungary rendezvényről szóljak. 2015-ben "A kommunikáció  fontossága az orvosi rehabilitációban",  2016-ban "Multimorbid idősek rehabilitációja" címmel hallgathattak meg a résztvevők   színvonalas előadásokat.  Ez a program már sok éve a MOTESZ, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi  Kara, a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták  Társasága, valamint a Csont és Ízület Évtizede Alapítvány szoros együttműködésében valósul meg. Az együttműködés igazán eredményes, hiszen a hallgatóság minden alkalommal zsúfolásig megtölti a termet, a kiváló szakemberek előadásait mindig nagy érdeklődés előzi meg.  Köszönjük együttműködő partnereinknek a segítségnyújtást, az aktivitást, a gondos szervező munkát.

Az évről évre megismétlődő siker letéteményese Dr. Katona Ferenc professzor úr és Dr. Bálint Géza professzor úr, akik tiszteletre méltó és példamutató  elkötelezettséggel,  aktivitással dolgoztak és dolgoznak azon, hogy a REHA Hungary mindig új, érdekes és hasznos programmal várja az érdeklődőket.  Köszönjük munkájukat, ezúton kívánunk mindkettőjüknek kiváló erőt, egészséget, oktató, kutató és gyógyító munkájukban további sok sikert, jó eredményeket. Őszintén bízunk abban, hogy az elkövetkező években is együtt dolgozhatunk e szakmai konferencia megvalósítása és sikere érdekében.

Katona professzor úr és Bálint professzor úr hozzáállása,  kitartó, fáradhatatlan munkája és együttműködő partnereink támogatása  most is megmutatta, hogy   szakmai elkötelezettséggel,  önzetlen támogatással,   következetes, aktív cselekvéssel   évről évre sikeres programok szervezhetők, még akkor is, ha  igen szerény költségvetés áll rendelkezésre a lebonyolításhoz.

Öröm számunkra, hogy szövetségünk e jól ismert szakmai eseménye, a REHA Hungary  kiállta az idők próbáját, hiszen 2016-ban már huszadik alkalommal  került sor a megrendezésére. Törekednünk kell arra, hogy a rehabilitáció ügye iránti figyelmet továbbra is ébren tartsuk, és az eddigi hagyományokon építkezve a jövőben is a haladást szolgáló feladatok között tekintsük a REHA Hungary konferencia megrendezését.

2. Interdiszciplináris program

A MOTESZ interdiszciplináris programja ugyancsak  jelentős múltra tekint vissza. A program azon túlmenően, hogy az orvosok folyamatos továbbképzésének egyik lehetősége,  az aktuális szakmai kérdések megvitatásának, konszenzuskeresésnek, valamint  az újabb, korszerű gyógyítási lehetőségek megismerésének  terepe.

Tagegyesületeink kezdeményezése, javaslatai, aktív együttműködése alapján  3-3 fórumot rendeztünk meg 2015-ben és 2016-ban is.

2015-ben a sürgősségi ellátás helyzetéről rendezett fórumot az a szükség hívta életre, hogy a sürgősségi ellátásban kialakult számos vitás kérdés megvitatására sor kerüljön, és lehetőség szerint szakmai konszenzus jöjjön létre.  A Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület kezdeményezésére szervezett fórumról készült összefoglalóban kiemelten és elkülönítetten szerepeltek azok a kérdések, amelyekben konszenzus mutatkozott, és azok, amelyek az egészségpolitika számára továbbítandónak minősítettek a résztvevők.   A  sürgősségi ellátás javítását szolgáló kulcs-elemeket 9 pontban foglalták össze az anyagot készítő szakemberek. Az  elmúlt évi beszámolóban erről részletes tájékoztatást adtunk.

A COPD világnap adott aktualitást a Magyar Tüdőgyógyász Társaság  javaslatára szervezett rendezvénynek, amely a betegség jobb ellátása érdekében a társszakmák részvételének fontosságát tekintette elsődlegesnek, és a program keretében rendezett kerekasztal beszélgetés során a szakemberek egymásnak szóló üzenetei, az adott szakterületek problémái és megoldási javaslatok - így a munkamegosztás szükségessége, a széles együttműködés, közösségépítés igénye, a kommunikáció fontossága -  jelentek meg. 

A Magyar Sportorvos Társaság javaslatára "A fizikai aktivitás szerepe a népbetegségek kezelésében" címmel rendezett interdiszciplináris fórum  a betegek állapotának, életminőségének javulását, a rehabilitáció hatékonyságát segítő rendszeres testmozgás, fizikai aktivitás  fontosságát, terápiás  jelentőségét emelte ki, meghatározta e cél elérése érdekében alkalmazott eszközöket, mint a lakosság rendszeres testmozgásra szoktatása,  a tudatformálás, s ezzel összefüggésben nyomatékosította valamennyi szakterület gyógyító orvosának szerepét.

2016. szeptemberében   a Magyar Homeopata Orvosi Egyesülettel együttműködésben rendezett interdiszciplináris fórumon egy  rendkívül súlyos, világméretű probléma került terítékre, nevezetesen az antibiotikum rezisztencia. A rendezvény előadói - akik között külföldi előadót is üdvözölhettünk Dr. Peter Fischer személyében - arra keresték a választ, hogy milyen lehetőségeink, feladataink vannak az antibiotikum-rezisztencia problémájának csökkentésében, mikor kötelező antibiotikumot használni és mikor kerülendő stb. Sajnos mindannyian tudjuk, amit a WHO jelentése is megerősített, hogy amennyiben nem sikerül visszaszorítani az antibiotikumok túlzott használatát és megállítani az antibiotikum rezisztencia továbbterjedését, annak komoly következmények lehetnek.

A fenti kérdések integratív megközelítésére, az akadémikus orvoslás és a komplementer, alternatív gyógyítás válaszaira kíváncsi hallgatóság zsúfolásig megtöltötte az előadótermet.

Ugyancsak szeptemberben került sor a Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság és a MOTESZ együttműködésében "Pszichózis az orvosi gyakorlatban" c. interdiszciplináris fórum megrendezésére, amelynek a Magyar Tudományos Akadémia adott helyszínt. A rendkívüli érdeklődést mutatja, hogy az eredetileg tervezett résztvevői létszámnak több, mint a kétszerese jelent meg a programon. Az  MTA és az Akadémiai Klub munkatársai rendkívüli rugalmasságról tettek tanúbizonyságot a megnövekedett létszám, 286 fő megfelelő elhelyezése érdekében.                                                                  

A program során elhangzott, hogy milyen súlyos kihívást jelent mind a pszichotikus kórképekben szenvedő betegek, mind pedig hozzátartozóik, valamint a teljes egészségügyi ellátó rendszer számára a pszichózisok kezelése, ami különösen fontossá teszi ennek a területnek és fejlődő kezelési lehetőségeinek a folyamatos, interdiszciplináris nyomon követését. A megrendezett fórum célja, hogy nemzetközileg elismert előadók prezentációin keresztül az alapkutatásoktól egészen a multidiszciplináris klinikai ellátásig összefoglalva mutassa be a legújabb és legígéretesebb eredményeket a pszichózis minél hatékonyabb hazai kezelése érdekében. A rendkívül nagy érdeklődésre számot tartó program szakmai zárszavában az előadó a  párbeszéd fontosságára hívta fel a figyelmet  a szakmai innovációs szereplők és az innovatív fejlesztéseket a mindennapi gyógyító munkájuk során alkalmazó klinikus kollegák között. A fórum kiváló alkalmat nyújtott erre. A tudomány, a kutatás, a klinikusok és a társadalom párbeszéde eredményeként jöhet létre leginkább olyan innovációs fordulat, amelyre a skizofrénia területén is várakozással tekintenek.

Ez évi harmadik interdiszciplináris fórumunkat a Magyar Faluegészségügyi Tudományos Társasággal együttműködésben rendeztük, "A nyomor ellátása" címmel. E fórummal kapcsolatban a résztvevői kör is említést érdemel, mert az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalától, az EMMI Egészségügyi Államtitkárságától néhány megyei Kormányhivatal egészségügyi osztályán, a Fővárosi és Megyei Tisztifőorvosi Hivatalon át a Magyar Vöröskeresztig  számos szervezet munkatársa jelezte érdeklődését, részvételi szándékát.

A  fórumon a mélyszegénységben, fogyatékkal, társadalmi devianciával élők egészségügyi ellátásának visszásságait és javításának lehetőségeit elemezték.  A jelenlévők megállapították, hogy a  rendkívül súlyos problémák csak  széles társadalmi összefogással kezelhetők. Itt is legfontosabb a megelőzés, amelyben a legnagyobb feladat egyértelműen az oktatásra hárul: a beszélőképes kortól szükséges a helyes kommunikáció, konfliktuskezelés, asszertív életmód oktatása és gyakorlása.

3. Magyar Orvostudományi Napok

2015-ben   harmadik, idén a negyedik alkalommal rendeztük meg a Magyar Orvostudományi Napok-at.  Az elmúlt évi rendezvény középpontjában a háziorvosok molekuláris onkológiai  továbbképzése állt,  amelynek célja  összefoglalni és elmagyarázni a legfontosabb változásokat, újdonságokat a daganatos betegségek diagnózisában és kezelésében. A kétnapos rendezvényt gazdagította a program első napjára szervezett geriátriai blokk az időskori betegségek ellátásának aktuális kérdéseiről, valamint a második napra szervezett, a hepatitis C  (HCV) vírus okozta krónikus megbetegedések modern kezeléséről és a Human papilloma  vírus (HPV) és az általa okozott megbetegedésekről  szóló előadások.  

A 2015-ös rendezvényt mind szakmai, mind gazdasági szempontból pozitívan értékelhettük, azonban a résztvevői létszám várakozásunktól elmaradt.

Az idei MON  iránti érdeklődés még gyengébb volt, pedig mind a  program szakmai színvonala, az élvonalbeli szakemberek kiemelkedő előadásai, mind a helyszín (Magyar Tudományos Akadémia)  és a  szervezés körülményei (Akadémiai Klub szolgáltatásai)  alapján az gondoltuk, hogy társaságaink, főként a szakmai szempontból elsősorban érintett társaságok szakemberei nagyobb számban lesznek kíváncsiak a Magyar Tudomány Ünnepe keretében lezajlott tudományos programra.

A Magyar  Orvostudományi Napok idén egy kivételes programhoz  kapcsolódhatott. A mi programunkat megelőző napon  Tudomány és  Parlament  címmel a kutatás társadalmi és gazdasági jelentőségéről   az MTA elnöke, alelnöke és előző elnöke, valamint  számos  további kiváló szakember tartott előadást, majd a félidejéhez érkezett Nemzeti Agykutatási Programon belül a felfedező agykutatások legfrissebb eredményeit ismerhette meg a hallgatóság.

A Magyar Orvostudományi Napokon a Nemzeti Agykutatási Program kutatói és vezetői   a klinikai kutatások legfrissebb eredményeibe engedtek betekintést, a pszichiáter, ideggyógyász és idegsebész szakorvos előadók  pedig   ezen eredmények gyakorlatba való átültetéséről nyújtottak tájékoztatást a résztvevőknek.  A klinikai kutatások tanulságait  a gyakorló családorvosoknak bemutató programra az Aranytíz Művelődési Központban a Tudományünnep részeként, a MON keretében került sor.

Szakmai feladatok

2015-ben beszámoltunk arról, hogy a molekuláris patológiai diagnosztikai laboratóriumok  minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése érdekében 2013-ban megkezdett programot folytattuk. A cél a tervezett nemzeti molekuláris patológiai standard kialakítása volt, másrészt pedig  az együttműködésbe bevont és tanácsadást igénylő laboratóriumok - a korábban  végzett felmérés eredményei alapján - a minőségfejlesztési auditoroktól közvetlenül hasznosítható tanácsadási támogatást kaphattak.

Az onkológiai terápiákhoz társuló molekuláris diagnosztika megoldandó problémái számos fórumon előadás keretében kerültek bemutatásra a MOTESZ tisztségviselői által, valamint a téma az Orvostovábbképző Szemle 2015. évi 5. számában került publikálásra.

Az Egészségügyi Államtitkársággal folytatott együttműködés keretében az elmúlt évben elkészült az Egészség tíz parancsolata kommunikációs programja, valamint az Egészség Enciklopédia koncepciója. Erről az előző évi beszámoló keretében bővebb tájékoztatást adtunk. Előbbre ezen a területen azért nem léphettünk, mert időközben átalakulásnak indult a szakmai partner állami intézmény, a NEFI.

2016-ban a szakmai kollégiumi tanácsok létrehozásában kaptunk szerepet, segítve a Magyar Orvosi Kamara ezzel kapcsolatos, jogszabályban rögzített feladatait. A  kollégiumi rendelet a következőképpen szabályoz: 7. § (1) A tanácsok tagjait az egészségügy területén működő szakmai társaságok és egyesületek delegálják. (2) Az egyes tanácsok által érintett szakterületen tevékenykedő szakmai társaságok és egyesületek javaslatot nyújtanak be az általuk delegálandó tagok létszámára az egészségügyben működő szakmai kamarák (a továbbiakban: kamarák) számára.

Tekintettel arra, hogy a Kamarának nem áll rendelkezésére az az adatbázis, kapcsolatrendszer, amely alapján a társaságokat megszólíthatták volna a javaslattételre, hozzánk fordultak  az Egészségügyi Államtitkárság egyetértésével, és így került sor az előzetes egyeztetésekre, a javaslatok bekérésére az érintett, kompetenciát jelző társaságoktól. A kollégiumi tanácsok nagy része esetében sikerült a javaslattevő társaságoknak megegyeznie a delegáltak számáról, azonban néhány esetben ez a megegyezés sajnos  nem sikerült, annak ellenére, hogy az ezt célzó, MOTESZ által szervezett egyeztető megbeszéléseken minden igyekezetünkkel arra törekedtünk, hogy ez az egyezség megszülessen. Júliusban a Minisztériumban zajlott megbeszélésen a vitás területeket megtárgyaltuk, a MOTESZ természetesen nem tehetett javaslatot a tagtársaságai rovására, hanem azt az álláspontot képviselte, hogy az érintett tagozatvezetők, a szakmai kollégium elnöke, a miniszter és az államtitkár együttes tanácskozása során alakítsák ki a vitatott tanácsok névsorát.

Tehát e néhány kivételtől eltekintve az államtitkárság által szabott  -  az elvégzendő feladathoz mérten meglehetősen rövid - határidőre  teljesítettük a feladatot,  átadtuk a tanácsok összetételére vonatkozó adatokat.

A tanácsok tagjainak kinevezése elhúzódott,   így számos ezzel összefüggő problémával kellett szembe néznie a szakmáknak, tagozatoknak.  Az államtitkársággal a közelmúltban folytatott egyeztetés  azt mutatta, hogy a problémás eseteket illetően még lesz teendőnk, de a szakmai kollégium tanácsainak  döntő többsége esetén megszületett a miniszteri döntés.

Másik jelentős vállalásunk az OBDK-val kötött együttműködési megállapodás alapján egészségügyi szakmai irányelvek megújításának elősegítése. A megállapodás szerint feladatunk volt felmérni, hogy mely irányelvek kidolgozása tekinthető a legfontosabbnak, a hazai és külföldi szakmai szervezetek által fenntartott médiumok és az azokban található, szakmai konszenzuson alapuló ajánlások számbavétele, az irányelv fejlesztésre javasolt témák fejlesztő csoportjai létrehozásának elősegítése, az irányelv fejlesztés témájában érintettek közötti  multidiszciplináris egyeztetések lefolytatásának segítése, szükség szerint a fejlesztőcsoportok és az OBDK között módszertani konzultáció szervezése.

Jelenleg ez a munka még folyamatban van, és tekintettel arra, hogy a MOTESZ, mint a szakmai társaságokat összefogó ernyőszervezet egyedül alkalmas arra, hogy a különböző szakmák képviselőit elérje, megszólítsa, az a törekvésünk, hogy a továbbiakban is feladatkörünkbe tartozónak tekinthessük a szakmai irányelvekkel kapcsolatos koordináló munkát, hiszen mi is fontosnak tartjuk, hogy az egészségügyi ellátás eredményességének és biztonságának egységes szakmai alapelvek mentén történő, országosan egyenletes színvonalú biztosítása érvényesüljön. Kiemelt társadalmi érdek is egyben, hogy minél több szakterületen, szakmacsoportban elkészítésre, közzétételre, alkalmazásra kerüljenek a szakmai irányelvek. 

Együttműködési kapcsolataink

2015-ben a NEFI-vel kötöttünk megállapodást -  egy sikerrel elnyert pályázat alapján  - mely megállapodás szakmai módszertani anyagok elkészítésére vonatkozott, az egészségfejlesztési irodák állapot-felmérési, rizikóbecslési, életmód-tanácsadási, helyi hálózatépítési és közösségi egészségfejlesztési tevékenységet segítő  5 témakörben.  Az 5 témakörnek megfelelően kiválasztott szakemberekkel együttműködésben a megállapodásban rögzített kötelezettségeinket rendben, határidőre teljesítettük.

A módszertani anyagok (mini-protokollok) elkészítésén túlmenően is kapcsolatban vagyunk, együttműködési kapcsolatokat tartunk fenn, kölcsönös tájékoztatás, szakmai anyagok átadása zajlott az előző évben. Sajnos a kapcsolatok működését nehezítette az Intézet helyzetének bizonytalansága, ill. főigazgatója távozása.

Nemzetközi kapcsolatok

Szövetségünk jelenleg is aktív tagja az UEMS-nek, a Szakorvosok Európai Uniójának.  Fontosnak tartjuk, hogy ez a tagság hosszú távon fennmaradjon, hiszen az európai szervezet szekcióiban, munkacsoportjaiban a nemzeti orvosszövetség által delegált társasági tagok, szakemberek dolgozhatnak. Nem könnyű fenntartani ezt a tagságot, mert a meglehetősen borsos és egyre emelkedő tagdíj (jelenleg 5209 €) évről évre történő előteremtése komoly gondokat jelent. Pályázat útján az elmúlt években a tagdíj kb. felét sikerült megszerezni a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek számára kiírt pályázatából. Fontos az UEMS-ben a személyes jelenlét is, szerény anyagi lehetőségeink mindössze arra voltak elegendőek, hogy évente egy alkalommal képviselőnk részt tudott venni a nemzetközi szervezet találkozóján, amelyet egyébként évente kétszer rendeznek. Fontos, hogy tagegyesületeink vegyék figyelembe, hogy az UEMS szabályzata szerint a nemzetközi szervezet egyes szekcióiban való részvétel  a nemzeti orvosszövetségen, Magyarországon a MOTESZ-en keresztül lehetséges, és ehhez az éves, igen jelentős tagdíjat a Szövetségnek ki kell gazdálkodnia. Mindez csak úgy válhat valóra, ha a tagegyesületeink is rendben eleget tesznek tagdíjfizetési kötelezettségüknek a MOTESZ felé.

Ami a nemzetközi tagdíj emelkedését illeti, ennek elsődleges oka, hogy a UEMS   néhány éve egy igen nagy és költséges  beruházást eszközölt, Brüsszelben, az Európai Parlament szomszédságában vásárolt meg egy épületet, amelye Domus Medicus Europae-nak neveztek el, fenntartása meglehetősen költséges, ami többek között a tagdíj emelésében mutatkozott meg.

Az UEMS egyik fontos tevékenysége a folyamatos továbbképzés a szakorvosok számára, és ennek keretén belül az UEMS kreditpontokat biztosít a rendezvényeknek. Ebben részt vesz a MOTESZ is, mint olyan szereplő, aki áttekinti az anyagokat és ellenőrzi, hogy nem indusztriális érdekeket valósít-e meg a benyújtott akkreditáció. Ennek tovább fejlesztett változata az E-learning, ami egy módja annak, hogy egységesítsék az orvosképzést, illetve útját állják annak, hogy különféle módon olyan országokból is bejöjjenek orvosok, akiknek nem akkreditáltuk a képzését és nem tudjuk, hogy országukban milyen a képzés minősége. Ha valaki európai állampolgárrá válik, akkor annak automatikusan elfogadják az orvosi diplomáját. Többek között ennek kontrolljára született meg az E-learning.

A nemzetközi szervezet titkárságával a napi munka szintjén is kapcsolatban vagyunk, adatbázisuk frissítése, karbantartása érdekében az egyes szekciókba a MOTESZ által delegált szakemberek adatait kérték tőlünk.  A kérésnek eleget tettünk, azonban elengedhetetlen az adatbázis folyamatos figyelemmel kísérése, a változások jelzése.

2016-ban két kínai delegációt is fogadtunk, tagegyesületünkkel, a Hagyományos Kínai Orvoslás Magyarországi Egyesületével együttműködésben. Az első delegáció látogatásának célja a kommunikáció elősegítése, a hagyományos kínai orvoslás, ezen belül az akupunktúra  magyarországi művelésének megismerése volt.

Július végén került sor - ugyancsak a HKO Egyesülettel együttműködésben az Akupunktúrás Egyesületek Világszövetsége "HKO Akupunktúrás Továbbhagyományozó Központ"  táblaavató ünnepélyére és a Világszövetséggel együttműködési megállapodás aláírására. Az eseményre Hollandiából, Kanadából is érkeztek az akupunktúra területén elismert szakemberek. A WFAS elnöke, Liu Bao Yan professzor úr elmondta, hogy az UNESCO a világörökség részének nyilvánította a hagyományos kínai orvoslást, amelyet ma már több, mint 170 országban oktatnak. Ennek egyik feltétele a gyógyításnak  ezen ágát képviselő szakemberek képzése, amely szükségessé teszi egy olyan intézmény létrehozását, ahol ez szervezett és nemzetközileg támogatott keretek között folytatható. A kétezer éves múltra visszatekintő akupunktúra rendszerezett elméleti háttérrel rendelkezik, ugyanakkor egy manuális eljárásról van szó,  ezért fontos az egységes rendszer továbbhagyományozása, a nagy tapasztalattal rendelkező orvosok "fejében" és "kezében" lévő tudás tanítása. Külön kiemelték az etikus eljárás fontosságát.

A tagegyesületek és a Szövetség kapcsolata

A kapcsolatépítést illetően az elmúlt két esztendőben is törekedtünk arra, hogy minél szélesebb területen, az egészségügy szereplőinek minél kiterjedtebb körében ismerjék meg szövetségünket. Ezt a célt szolgálta számos publikáció (pl. az Orvostovábbképző Szemle), előadás, interjú, szakmai támogatóként való megjelenés pl. a Medicina Top évkönyvben, vagy a neves nemzetközi és magyar előadókkal lezajlott  "Új rákellenes immunterápiák" c. szakmai program kommunikálása.

A társaságainkkal való kapcsolatok gondozásának, gyarapításának egyik terepe a szövetségi tanácsülés.  Sajnos hosszú évek óta az a tapasztalatunk, hogy a 127 tagtársaságnak csak mintegy harmada tartja fontosnak, hogy a szövetség életében  aktívan részt vegyen.

A MOTESZ a társaság vezetőinek szóló körlevelekben igyekszik különböző információkat eljuttatni tagtársaságaihoz, akár rendezvényekről, akár aktuális jogszabályi kötelezettségekről (pl. alapszabály felülvizsgálata), akár szakmai képzésekről vagy éppen kulturális eseményekről, programokról legyen szó.  Örömünkre néhány társaságunk - sajnos ők vannak kisebbségben - szinte azonnal továbbítja saját tagságának az információkat a társasági honlapokon keresztül. E területen azért még számos lehetőség és tennivaló van, szeretnénk megnyerni társaságainkat arra, hogy tegyék megismerhetővé tagjaik számára az általunk küldött információkat.

Ugyancsak a tájékoztatást szolgálja a MOTESZ honlapján meglévő rendezvénynaptár, amelyben a társaságok szerepeltethetik rendezvényeiket. A rendezvénynaptár folyamatosan kiegészíthető, aktualizálható. Már korábban is felajánlottuk, most is ezt tesszük: a www.motesz.hu oldalon azok a társaságok, akiknek nincs saját weboldaluk, fontos, közérdeklődésre számot tartó közlendőiket a MOTESZ honlapján megjeleníthetik.

Szeretnénk, ha tagegyesületeink együttműködési készsége, a közös gondolkodás, közös munkálkodás iránti hajlandósága, aktivitása a jövőben hatékonyabb segítséget biztosítana a szövetségi munkában. Tisztában vagyunk azzal, hogy a társadalmi kötelezettségek, feladatok sorában ez egy a sok közül, azonban a megfelelően eredményes munka csak közösen, együttműködésben valósulhat meg, és így válhat hasznára mind a tagegyesületeknek, mind a szövetségnek.

Kommunikáció

A MOTESZ honlapja, amellett, hogy a társaságainknak az előzőekben vázolt lehetőségeket kínálja, a szövetségi hírek, események és publikációk egyetlen megjelenítési lehetősége volt eddig, mivel anyagi lehetőségek híján a MOTESZ Magazin kiadására már évek óta nem vállalkozhatunk.

A Lege Artis Medicinae főszerkesztője, Kiss István professzor úr egyeztetett a kéthavonta megjelenő folyóirat szerkesztő bizottságával, s ennek eredményeként a MOTESZ a folyóirat közepébe befűzött 8 oldalon publikálhat. Ezúton is köszönjük a lehetőséget és fontosnak tartjuk, hogy a jövőben megtöltsük azt arra méltó tartalommal.

Alapítványaink

A Szövetségnek két alapítványa van (MOTESZ International Alapítvány, MOTESZ a Doktorandus (PhD) képzésért Alapítvány), amelyek hosszú időn keresztül nem voltak aktívak.

Most, a Polgári Törvénykönyvnek való megfeleltetés során egyéb változások is bekövetkeztek, új kuratóriumokat hoztunk létre. Az egyik alapítvány alapító okiratát a Bíróság már jóváhagyta, a másiké még folyamatban van. Amint lezárul az eljárás és a jóváhagyást megkapjuk, mindkét alapító okiratot feltesszük a honlapunkra. Bízunk abban, hogy az új kuratóriumi elnökök szorgalmazni tudják az alapítványi tőke gyarapítását, ezáltal az alapítványi célok megvalósítását.

A Szövetség gazdálkodása

Az elmúlt négy évünkben komoly terhet jelentett gazdálkodásunkban, hogy a 2012. előtt keletkezett adósságállomány törlesztését folyamatosan teljesítenünk kellett. Örömmel jelenthetem be, hogy ez év októberében az utolsó részletet is törlesztettük, ezzel adósságunk megszűnt.

Ez azt jelenti, hogy bevételeinket teljes egészében  a  működési költségekre és szakmai feladatok teljesítésére fordíthatjuk.  Természetesen továbbra is meg kell tartanunk azt a rendkívül feszes és takarékos gazdálkodást, ami jellemezte az elmúlt négy évünket, hiszen a bevételek meglehetősen korlátozottak.

Tagdíjbevételünk  még mindig elmarad a várttól, hiszen van néhány olyan társaságunk, akiket évek óta nem láttunk, tagdíjat nem fizetnek. E társaságokat alapszabályunk szerint töröljük a tagok sorából.

Bevételeink másik forrása az egészségügyi államtitkárságtól kapott támogatás, amelynek mértéke  meglehetősen szerény, évi 3 millió forint.  Ez évben 800 eFt-ot sikerült pályázati úton nyernünk a  Nemzeti Együttműködési Alapból, és a szakmai irányelvek kidolgozásának koordinációs, szervező munkájáért az OBDK-val kötött szerződés alapján is keletkezett bevételünk, azonban - mivel ez a munka még folyamatban van, annak ellentételezése is a későbbiekben realizálódik.

A Magyar Orvostudományi Napokra a  részvételi díjakból nem folyt be számottevő összeg,  azonban  a Magyar Tudományos Akadémiával folytatott tárgyalások eredményeként  a rendezvénnyel kapcsolatos szolgáltatások egy részét térítésmentesen kaptuk meg, és a költségek jelentős részét a Nemzeti Agykutatási Program vállalta, így elmondhatjuk, hogy a 2016-os MON nem volt veszteséges.

Összegezve: 2015-ben és 2016-ban is olyan szakmai feladatokat teljesítettünk, amelyek a szövetség alapszabályban meghatározott célkitűzéseihez igazodnak, és azt is elmondhatjuk, hogy sikerrel tettünk eleget valamennyi felkérésnek, ill. szerződésben, együttműködési megállapodásban rögzített kötelezettségünknek.

A jövőt illetően fontos, hogy olyan szakmai feladatokban kaphassunk szerepet, amely a szakmai elismerés mellett anyagi támogatást is jelenthet a Szövetségnek. Stabil gazdasági helyzetben a szakmai, a szakmai érdekérvényesítő munka, a társadalmi kapcsolatok építése, a tagszervezetekkel való együttműködés minősége jelentős mértékben javulhat, még sikeresebbé válhat.

A szükséges források felkutatásához, megnyeréséhez, a további  szakmai munkához, a jó eredmények eléréséhez  kívánok a következő vezetésnek sok erőt, egészséget,  kellő elszántságot és kitartást.

Budapest, 2016. december 16.

Prof. Dr. Tímár József

MOTESZ elnök

BELÉPÉS

TÁMOGATÁSOK

emet logo szines jpeg

 

AZ EGÉSZSÉG TÍZ PARANCSOLATA

2021