Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

http://old.motesz.hu/ - Archivált website!

Utoljára frissítve: 2021.07.16.
Aktuális website: www.motesz.hu

 

Tisztelt Szövetségi Tanács!

Amikor a 2015-ben végzett munkáról számot adunk, azok nagy része ismerős lesz, hiszen a korábbi években megkezdett munka folytatásáról, valamint  olyan feladataink teljesítéséről van szó, amelyek évről évre rendszeresen visszatérően szerepeltek  és szerepelnek programunkban. 

ELNÖKI BESZÁMOLÓ LETÖLTÉSE PDF FORMÁTUNBAN

A korábbi években együttműködési kapcsolatainkról az éves beszámolóban külön szóltunk, most azonban szinte minden feladatunk jellemzője, hogy azok  a tagtársaságainkkal, társszervezetekkel, intézményekkel  való szoros és produktív  együttműködés eredményei. Ezért fontosnak gondolom, hogy  az éves értékelés során minden  esemény, feladat mellett méltassuk  partnereinket.

Mivel éves értékelésről beszélünk,  leghelyesebb, ha időrendi sorrendben  részletezzük  az ez évi eseményeket.

Rendezvényeink

1. REHA Hungary

2015. május 16-án rendeztük meg a REHA Hungary  2015 Konferenciát, "A kommunikáció fontossága az orvosi rehabilitációban" címmel.  A résztvevők kivételesen izgalmas témát, a kommunikáció gyógyításban betöltött szerepét, jelentőségét, kiemelt fontosságát ismerhették meg, és a gyakorlatban jól használható tanácsokkal, útmutatásokkal  is gazdagodhattak.

Azt, hogy az idén már szám szerint a 19-ik REHA Hungary rendezvényre kerülhetett sor, köszönhetjük elsősorban Katona Ferenc professzor  úrnak és Bálint Géza professzor úrnak, akik a  rehabilitáció ügye iránt elkötelezettségüket  valamennyiünk számára példát adó önzetlen, kitartó  munkával , kivételes aktivitással bizonyították és bizonyítják  évről évre.  Ez alkalommal is köszönetet mondunk fáradhatatlan  és jóindulatú segítségnyújtásukért,  ösztönző, kiváló munkájukért, együttműködési készségükért. A köszönet mellett engedjenek meg  egy személyre szóló jókívánságot is, hiszen Katona professzor úr az idén 90-ik, Bálint Géza professzor úr 80-ik születésnapját ünnepelte: kívánunk mindkettőjüknek kiváló erőt, nagyon jó egészséget, a gyógyító, oktató és kutató munkában sok elismerést , jó eredményeket,  és kívánjuk  - mivel  választott hivatásuk mellett sokoldalú tehetségük révén  más tudomány- ill. művészeti ágak művelésében is  sikeresek -, leljék sok örömüket az alkotómunkában.

Kicsit önző módon kívánjuk azt is, hogy az elkövetkező évek REHA Hungary rendezvényeinek továbbra is legyenek előrevivő motorjai, igényes, színvonalas programjainak megteremtői  és mentorai.

Nem feledkezhetünk meg együttműködő partnereinkről sem, hiszen  munkájuk, segítségük nélkül a programot nem valósíthattuk volna meg. Köszönjük a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán Nagy Zoltán  dékán úrnak, hogy a Kar előadótermét  évről évre rendelkezésünkre bocsátotta, a Magyar Gyógytornász- Fizioterapeuták Társaságának  a szakmai együttműködést és szervező munkát, valamint a Csont és Ízület Évtizede Alapítványnak a konferencia-résztvevőknek biztosított vendéglátást.

Őszintén reméljük, hogy   a program segít abban, hogy a rehabilitáció ügye szükségessége és fontossága iránt folyamatosan ébren tartsa a figyelmet,  hogy arra jelentőségéhez méltóan tekintsenek a szakemberek, és jövőre a 20-ik, jubileumi REHA Hungary  megrendezésére is sor kerülhessen.

2. Sürgősségi interdiszciplináris fórum

A MOTESZ interdiszciplináris programja  1993-ban indult útjára, és sok éven keresztül kiemelkedő helyet foglalt el a folyamatos orvosi továbbképzést szolgáló rendezvények körében.  Napjainkban a különböző továbbképző rendezvények magas száma miatt ilyen szempontból már szerényebb helyet foglal el, viszont szakmai  szempontból annál jelentősebb kérdések kerülnek napirendre és adnak új és hasznos ismereteket a programokon résztvevőknek.

2015. június 10-én rendeztünk interdiszciplináris fórumot a sürgősségi ellátás helyzetéről  a Magyar Sürgősségi Orvostani  Társaság Közhasznú Egyesület kezdeményezésére, a szakterület által érintett tagtársaságaink bevonásával. E fórum feladatául tűzte, hogy a sürgősségi ellátásban kialakult számos vitás kérdéseket megvitassuk, majd  kísérletet tegyünk egyfajta szakmai konszenzus kialakítására.

Ennek megfelelően a program délelőttjén az együttműködő társaságaink által megküldött témakörökben (prehospitális ellátás, hospitális ellátás, irányítás) szakmai kérdések megvitatása történt, majd délután kerekasztal keretében került sor konszenzusos megoldási  javaslat kialakítására. A téma fontosságát mutatja, hogy a rendezvényre meghívtuk a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Kórházszövetség képviselőit is.

A fórumról  Dr. Gőbl Gábor és Dr. Svéd László készített összefoglalót, amelyben  kiemelésre kerültek azok a részek, amelyekben egyértelmű konszenzus mutatkozott, és külön azok a kérdések, a melyeket az egészségpolitika számára feltétlenül továbbítandónak gondoltak a   résztvevők. Nem maradhatott el alapelvek ismételt hangsúlyozása és a krónikus megoldatlan problémák megtárgyalása sem. A két kiváló szakember a sürgősségi ellátás  jobbítását szolgáló kulcs-elemeket az elhangzottak alapján a következőképpen foglalta össze:

1. egészségnevelés (kisiskolás kortól)

2. jogharmonizáció

3. graduális-posztgraduális, egységes képzés

4. adatbázisok használata

5. szükséglet-elemzés

6. költséghatékonyság

7. szakmai elvek alapján szervezett sürgősségi osztály

8. szervezési alapelvek (mobilitás, átláthatóság, flexibilitás, hatékonyság) érvényesítése

9. a klasszikus 3T (triage, transport, treatment) fontosságának megfelelő használata

A fórum résztvevői egyetértettek abban, hogy a rendezvény egy szakmai konszenzus-sorozat kezdetét jelenti, folytatására a társszakmák és később a betegszervezetek bevonásával elengedhetetlenül szükség van.

A rendezvénynek  a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központja biztosított helyet, amelyért ezúton is köszönetet mondunk.

3. Magyar Orvostudományi Napok - 2015

Hagyományteremtő szándékkal jött létre első ízben 2013-ban a Magyar Orvostudományi Napok,  ez évben már a harmadik ilyen rendezvényt szerveztük meg, ezúttal a Semmelweis Symposiummal együtt. A november 5-6-án lezajlott  programnak idén az adott aktualitást, hogy tapasztalataink szerint a daganatos betegségek kezelésében bekövetkezett számos forradalmi változás megismertetése, a szakemberek tudásának fejlesztése nem minden területen történik meg azonos  intenzitással. A szervezők megfeledkeznek arról hogy a daganatos betegek a klinikai ellátási ciklusok alatt, de azokon kívül is a háziorvosi ellátó rendszerrel folyamatos kapcsolatban állnak, azonban az alapellátásban dolgozók nem részesülnek megfelelő továbbképzésben az onkológiai ellátás fejlődéséről, az új gyógyszerek sajátosságairól vagy a daganatos betegek diagnosztikájának változásairól.  Ezért az idei Magyar Orvostudományi Napok programjának hangsúlyos része volt  a háziorvosok számára szervezett Molekuláris Onkológia továbbképzés, amelynek célja összefoglalni és elmagyarázni a legfontosabb változásokat, újdonságokat a daganatos betegségek diagnózisában és kezelésében.  

A kétnapos programot gazdagította az 5-én délelőttre szervezett geriátriai blokk, az időskori betegségek ellátásának aktuális kérdéseiről,valamint a 6-án délelőttre szervezett, a hepatitis C (HCV) vírus okozta krónikus megbetegedések (krónikus hepatitis, cirrhosis, májrák) modern  kezeléséről és a Human papilloma vírus (HPV) és az általa okozott megbetegedésekről szóló előadások.

Az előadók felkészültsége, kiváló szakmai hozzáértése következtében színvonalas  előadásokat hallhattunk. Ezúton mondok köszönetet a Magyar Orvostudományi Napok előadóinak, üléselnökeinek, hogy segítették a program megvalósítását. Külön köszönöm Schaff Zsuzsa professzor asszonynak és Kiss István professzor  úrnak a délelőtti programok megszervezését, lebonyolítását, elkötelezett hozzáállásukat, támogatásukat. A rendezvény sponzorációjának java részét is Schaff professzor asszony  munkájának köszönhetjük.

Annak ellenére, hogy értékes szakmai programot valósítottunk meg, annak ellenére, hogy a Magyar Orvosi Kamara a jelentkezők regisztrációs díját átvállalta,  a résztvevői létszám elmaradt a várakozásoktól, 145 fő vett részt ténylegesen a programon.  Mégis, ha a számokat nézzük, elmondhatjuk, hogy a kétnapos rendezvény pozitív szaldóval zárult, köszönhetően a sponzorációnak és a rendezvényt szervező cég takarékos gazdálkodásának.   Végső soron, a költségek levonása után  2.065 eFt  nettó bevételről számolhatunk be, ez a szám még növekedhet, mivel az elnöki beszámoló készítése időpontjában   a pénzügyi elszámolás még nem volt végleges.  Bízunk abban, hogy a jövő évben nagyobb érdeklődés, aktivitás mutatkozik rendezvényünk iránt, s ebben számítunk tagszervezeteink együttműködésére is.

4.  COPD interdiszciplináris fórum

Még az év elején tájékoztattuk tagegyesületeinket arról, hogy melyek azok a világnapok, amelyeket az egészségüggyel összefüggésben számon tartanak. Ezzel kapcsolatban néhány társaságunktól hasznos kiegészítéseket kaptunk. Felhívtuk arra is a figyelmet,hogy az egyes világnapokkal kapcsolatos szakmai aktivitásnak készséggel helyet adunk a MOTESZ weboldalán.

A Magyar Tüdőgyógyász Társaság javaslatot adott Szövetségünknek arra, hogy a COPD világnap alkalmából szervezzünk közösen egy interdiszciplináris fórumot,  amely - összhangban a Társaság által kidolgozott, 2020-ig terjedő időszakra szóló COPD szakmai programmal - azt szorgalmazta, hogy  nyilvánvalóvá  váljék "a  COPD interdiszciplináris  jelentősége, a társszakmák részvételének fontossága a betegség jobb ellátása érdekében". 

A 2015. november 18-án megrendezett fórumot  "COPD, a multidiszciplináris népbetegség" címmel

az EMMI Egészségügyi Államtitkárság tanácstermében rendeztük. A program iránt érdeklődést mutatott az ágazati vezetés is, örömünkre a fórumot köszöntötte Dr. Beneda Attila helyettes államtitkár úr, és részt vett a fórum sajtótájékoztatóján is. Az érdekes és figyelemfelkeltő szakmai előadásokat követő kerekasztal munkájában részt vett az Egészségügyi Államtitkárság Népegészségügyi Főosztályának vezetője, Dr.  Csányi Péter úr, valamint a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet főigazgatója, Dr.  Török Krisztina.

A kerekasztalban  voltaképpen a szakemberek egymásnak szóló üzenetei fogalmazódtak meg. Nevezetesen, hogy az alapellátó orvosok nehéz helyzetben vannak, mert a különböző szakmák nagyon szerteágazó, sokféle ajánlását kell megismerniük, alkalmazniuk, azt szeretnék, ha hasznosítható anyagokat fogalmaznának meg a szakmák az alapellátás számára. Célszerű lenne egy kötelező ismeretanyag összeállítása. Az ágazat képviselője azt hangsúlyozta, hogy  a fórum mottója az összefogás, az interdiszciplináris és holisztikus megközelítése a COPD-nek és társbetegségeknek. A stratégia- és jogalkotásban azt a feltételrendszert próbálják megteremteni, ami a prevenciót, egészségfejlesztést támogatja.  A jog- és stratégiaalkotásnak a népegészségügyi munkát kell segítenie. Kulcsfontosságúnak jelölte a köznevelési intézményekben folyó munkát, az egészséges táplálkozás, a testmozgás szerepét.

A tüdőgyógyász szakma képviselője kiemelte, hogy  számos kiváló gyógyszeres készítmény áll rendelkezésre, azonban  a második havi gyógyszeradagot csak a betegek egyötöde váltja ki. Duplázódhatna ez a szám, ha az orvosnak 10 perccel több ideje lenne egy-egy betegre.  Kiemelte, hogy a szakmának továbbra is maximális betegoktatást kell végeznie, azonban kiegészítő eszközök is szükségesek.

A kardiológus szakma képviselője hozzászólásában kiemelte a laikus edukáció szükségességét, és ebben a közösségi média szerepének jelentőségét. A NEFI főigazgatójától arról hallhattak a jelenlévők, hogy az egészségfejlesztés területén milyen programok működnek. Kiemelte, hogy  az országban működő Egészségfejlesztési Irodák hálózata, az alapellátás új személetű felfogása alkalmas arra, hogy a lakossághoz minél közelebb helyezett információ  elérje célját.  Iskolai egészségfejlesztési program, az ismeretek átadását segítő letölthető játékprogram stb. sokat segít, azonban mégis a legfontosabb a család szerepe az egészségnevelésben.

A résztvevői hozzászólások egyike kiemelte, hogy a társadalom általános tudata az egészségről, a környezetről   rendkívül alacsony szinten van, amelyen változtatni múlhatatlanul szükséges.

Összefoglalva a jelenlévők megállapították és egyetértettek abban, hogy  a problémák megoldásához egyfajta munkamegosztás szükséges, amelyben az orvos meghatározó szerepet töltsön be, de a megoldás széles  együttműködéssel, közösségépítéssel lehetséges, és ebben a kommunikációnak elsőrendű feladata van.

Köszönjük a Magyar Tüdőgyógyász Társaság kivételes aktivitását, példamutató együttműködését,  a tudományos szervező munkában kifejtett kiemelkedő munkáját, valamint a rendezvény gazdasági hátterének biztosítása érdekében tett hatékony intézkedéseit. 

5. Sportorvos - interdiszciplináris fórum

Az év elején társaságaink felé  tett felhívásunkra a Magyar Sportorvos Társaság is javaslatot tett interdiszciplináris fórum közös megrendezésére. A javaslatot elfogadva 2015. november 30-án került sor  a rendezvényre  - az Aesculap Akadémián -  "A fizikai aktivitás szerepe a népbetegségek kezelésében " címmel.  11 különböző betegség, ill. betegségcsoport szemszögéből hangsúlyozták az előadók a fizikai aktivitás, a rendszeres testmozgás szerepét, terápiás jelentőségét, funkcióját a rehabilitációban,  és megismerhették a Mozgásgyógyszer program lehetőségeit, nemzetközi példákkal fűszerezve. E program célja a tudatformálás, a lakosság rendszeres testmozgásra szoktatása a prevenció erősítésével, a krónikus betegségek gyógyszeres kezelésének terápiás célú testmozgással való kiegészítése.

A prevenció egészség-gazdaságtani megközelítése tárgyában elhangzott előadás az előzőekben hallottakhoz képest más szemszögből, más szempontokra (is) helyezve a hangsúlyt világította meg a rendszeres testmozgás szükségességét és  annak hosszú távú gazdasági  konzekvenciáit.

A fórum summázata mégis arról szólt, hogy a rendszeres testmozgás, fizikai aktivitás, igazodva adott betegségek jellemzőihez  nagyon fontos, nagymértékben segíti a betegek állapotának javítását,  az életminőség  javulását, a rehabilitáció hatékonyságát,  az egészségben eltöltendő életévek számának növelését, s ezt minden szakterület gyógyító orvosának tudatosítania kell a betegekkel

            Szakmai feladatok

Molekuláris patológiai diagnosztika aktuális problémái

Több olyan szakmai feladatról is számot adhatunk, amelyek még az elmúlt évben kezdődtek, hosszabb, folyamatos munkát igényeltek, és esetenként ezt még a jövőben is folytatjuk.

A múlt év november 26-án "A terápiához kötött diagnosztika aktuális kérdései" címmel konszenzust kialakító kerekasztal megbeszélést rendeztünk az Országos Onkológiai Intézet, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, a Semmelweis Egyetem II. Patológiai Intézete, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézete, I. sz. Belgyógyászati Klinikája, valamint az EMMI, az OEP, a GYEMSZI és a Magyar Rákellenes Liga szakértőinek részvételével.

  A Semmelweis Szalonban lezajlott rendezvényről a múlt évi beszámolóban rövid tájékoztatást adtunk. A "Paradigmaváltás az onkológiában" c. vitaindító előadás után a finanszírozás kérdései, a PCR kassza, valamint minőségbiztosítási kérdések és egészség-gazdaságtani összefüggések megvitatása került napirendre.

Ez a rendezvény  része,  ill. folytatása volt  annak a munkának, amely a molekuláris patológiai diagnosztikai laboratóriumok minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése érdekében már 2013-ban megkezdtünk, és 2014. évben az EMMI Egészségügyi Államtitkárságával kötött támogatási szerződés keretében  folytattunk, és az ezzel összefüggésben végzett munka ez évben is folyamatos volt,   amelynek célja  a tervezett nemzeti molekuláris patológiai standard kialakítása, másrészt  a korábban végzett felmérés eredményei alapján meghatározott területeken a minőségfejlesztési auditorok a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható tanácsadási támogatást nyújtanak az együttműködésbe bevont és a tanácsadást igénylő laboratóriumok számára.

Az előzőekben említett 2014.  november 26-i  szakmai konzultáción elhangzottak szélesebb körben való megismertetése érdekében "Az onkológiai terápiákhoz társuló molekuláris diagnosztika megoldandó problémái" címmel az Orvostovábbképző Szemle 2015. évi 5. számában került publikálásra (A cikk szerzői: Dr. Tímár József, Dr. Oberfrank Ferenc). Elsősorban azért fontos ez a téma, mert a hazai halálozási statisztikákban a rosszindulatú daganatok jelentik a második leggyakoribb halálokot, és európai összehasonlításban  is meglehetősen kedvezőtlenek a magyar epidemiológiai mutatók.  A cikkből idézve, a konkrét problémát az jelenti, hogy "Hatalmas feszültség alakult ki a hazai intézményekben a molekulárisan célzott onkológiai gyógyszerek alkalmazásához kötött molekuláris diagnosztika finanszírozási problémái miatt. A hatékony gyógyszer alkalmazása bizonytalan szakmai alapokon, késve történik meg, vagy akár el is marad. Tisztázatlanok a legújabb és leghatásosabb onkológiai hatóanyagok alkalmazásának feltételei, a felhasznált források sem hasznosulnak optimálisan, mivel a vizsgálatokat nem feltétlenül az onko-team indikálja. Szemléletváltásra van szükség, hogy a biztosító a célzott daganatellenes gyógyszeres kezeléseket a hozzájuk tartozó diagnosztikával együtt szemlélje és finanszírozza."

Az onkológiai terápiákhoz  társuló molekuláris diagnosztika megoldandó problémái számos fórumon előadás keretében kerültek bemutatásra a MOTESZ tisztségviselői által.

Az "Egészség tíz parancsolata" kommunikációs programja

Az  Egészségügyi Államtitkársággal fennálló együttműködés keretében készült el még 2013-ban az Egészség tíz parancsolata c. dokumentum. A részletes szakmai anyag   kidolgozását követően ez évben a program kommunikációja volt napirenden. Plakát és naptár formában jelenítettük meg  az egészség tíz parancsolatát, amelyet a családorvosi intézeteken keresztül juttattunk el a háziorvosokhoz, végső soron a betegekhez. A naptárat a MOTESZ honlapján is megjelentettük. A szakmai anyagot és a kommunikációval kapcsolatos információkat az Egészségügyi Államtitkárság részére is eljuttattuk, valamint együttműködő partnerünk, a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet részére is átadtuk. E programunk része a népegészségügyi egészségkommunikációnak, az egészségfejlesztés és a háziorvosi alapellátás megelőzésben vállalt szerepe erősítésének.

Egészség Enciklopédia koncepciója

Ugyancsak az Egészségügyi Államtitkársággal való együttműködés eredményeként készítettünk egy tervezetet az Egészség Enciklopédia koncepciójára.  Az Egészség Enciklopédia elsődlegesen egy folyamatosan új szócikkekkel bővülő, a nagy nyilvánosság számára ingyenesen elérhető elektronikus ismeretforrás, amelynek segítségével az érdeklődők  tudományosan és szakmailag megalapozott, tömör, közérthető ismereteket és tájékoztatást kapnak egészséggel, egészségi állapottal összefüggő érdemi kérdésekben ahhoz, hogy véleményt  tudjanak alkotni és helyes döntéseket tudjanak hozni egészségi állapotukról és az annak optimalizálásához szükséges további teendőikről.

Az Egészség Enciklopédia struktúráját az "Egészség 10 parancsolata" szabja meg. Az egyes "parancsolatok"-ból  kiindulva lehet eljutni azokhoz a kulcsfogalmakhoz,  amelyeket szócikk formájában ismertet majd az enciklopédia.

Az Enciklopédia a MOTESZ és a  NEFI együttműködésében készül. Nagyon fontos, hogy ilyen ambiciózus munkát csak hosszú távra, maximális hitelességre és szakmai minőségre törekedve, minden kritikus problémát előre tisztázva, erős szakmai és közpolitikai támogatással szabad megindítani.

            Együttműködési kapcsolatok

A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettel - megállapodással is megerősített - együttműködési kapcsolatokat tartunk fenn, kölcsönös tájékoztatás, szakmai anyagok átadása zajlott az elmúlt évben és a Szövetségi Tanács októberi ülésén a NEFI főigazgatója személyesen tájékoztatta a jelenlévőket az egészségfejlesztés területén megvalósult és folyamatban lévő programokról.  Tehát a munka már megkezdődött, még a megállapodás megkötése előtt.

A megállapodásban a NEFI és a MOTESZ közös célként rögzítette a lakosság egészségfejlesztésére irányuló, valamint egészségkommunikációs szakmai tevékenységük összehangolását. E cél megvalósítása érdekében - mint ahogyan az már elindult - megosztják tapasztalataikat és információikat az egészségfejlesztés és egészségkommunikáció terén,közös tevékenységekkel, pl. rendezvények, programok szervezésével járulnak hozzá a közös célok megvalósításához,  továbbá háttérdokumentumok, szakmai anyagok megosztásával, biztosításával, véleményezésével stb. segítik elő a folyamatos, hatékony  munkát.

Az év első negyedében realizálódott az a megállapodás a NEFI-vel -  amelyet megelőzött egy (sikerrel elnyert)  pályázat szakmai módszertani anyagok (mini protokollok) elkészítésére   az egészségfejlesztési irodák (EFI-k) állapotfelmérési, rizikóbecslési, életmód-tanácsadási, helyi hálózatépítési  és közösségi egészségfejlesztési tevékenységet segítő

            - alkohol témakörben

            - szív- és érrendszeri betegségek témakörben

            - daganatos megbetegedések megelőzésének, korai észlelésének és gondozásának
               támogatása témakörben

            - diabetológia témakörben

            - túlsúlyos és elhízott kliensek számára szóló tanácsadás és testmozgás ajánlás
              témakörben

A megállapodásból fakadó kötelezettségünknek - a téma szerint  a szakmai követelményeknek megfelelő szakemberek bevonásával - rendben, határidőre  eleget tettünk.

A Magyar Betegbiztonsági Társaság ez év márciusában rendezte I. Betegbiztonsági Konferenciáját, amelynek sikere arra ösztönözte a Társaságot, hogy a jövő év március végén a MOTESZ szakmai együttműködésével rendezzék meg a II. Betegbiztonsági Konferenciát Budapesten. A Társaság jelezte belépési szándékát a MOTESZ-be, amely a jövő év első negyedévében történhet meg. Szövetségünk készséggel vállalkozik arra, hogy ezen a területen is hatékony és eredményes együttműködést valósítson meg.   a 2016-ra tervezett Betegbiztonsági Konferencia szakmai előkészítésével összefüggésben a Társaság a MOTESZ együttműködését  és segítségét kérte, hogy a betegbiztonság hazai helyzetéről szóló felmérésük a hazai orvos- és szakdolgozói társadalom minél szélesebb rétegeihez eljuthasson. A kérdőív elérhetőségét   (www.betegbiztonsag-kerdoiv.hu) november 12-i  levelünkben megadtuk.  Kérem társaságainkat, hogy éljenek a lehetőséggel, adják át érdeklődő kollegáiknak is, hiszen Szövetségünk és tagegyesületeink számára sem lehet közömbös  a tervezett rendezvény sikere.

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyar Természettudományi Társulattal, amelynek elnöke Sótonyi Péter professzor úr, a MOTESZ örökös tiszteletbeli elnökségi tagja. A két szervezet közötti együttműködésben kölcsönös tájékoztatás történik különböző rendezvényekről, azokon való részvétel lehetőségéről. Örömünkre a Társulat legutóbbi rendezvényei iránt több  érdeklődőt is "közvetíthettünk"  Szövetségünk részéről. Bízunk abban, hogy a jövőben a két szervezet közötti együttműködés további területeken is megvalósulhat.

ASTELLAS Díj

2011. évben jött létre egy együttműködés az ASTELLAS magyarországi képviselete és a MOTESZ között azzal, hogy az ASTELLAS az általa alapított "Év Orvosa DÍJ"-at a MOTESZ-szel  együttműködésben kívánja odaítélni.  Az évek során több kategória is született, pályázni lehet az "Év Egészségügyi Szakdolgozója", "Média az Orvosokért" díjra és Gyermekrajz pályázati kategóriával is találkozhatunk. 2015. márciusában az ASTELLAS Díjátadó Gálán A MOTESZ Ifjú Kiválóság Díj 3 nyertesének tudtuk átadni a díjat,  a pályázatra beérkezet javaslatok alapján.

Orvos-beteg kapcsolatok

Az orvos-beteg kapcsolatokkal összefüggésben a MOTESZ  hitvallását idézve, mely szerint a betegek érdemi együttműködése nélkül eredményesen gyógyítani nem lehet, idén is sikerült - néhány színházi est erejéig  együtt látni az orvostársaságok és betegszervezetek képviselőit.

Az ARMEL Operafesztivál Szervezőiroda meghívására három operaelőadásra kaptunk több száz tiszteletjegyet.  A lehetőségről tagtársaságainkat és a rendelkezésünkre álló adatbázis alapján a betegszervezeteket is értesítettük. Ez az Operafesztivál egy verseny, amelynek döntőbe jutott produkciói kerülnek bemutatásra. Akik érdeklődtek és részt vettek az előadásokon, több érdekes, modern feldolgozású darabot láthattak, s a díjkiosztó ünnepély részesei is lehettek.

Nemzetközi kapcsolataink

A 2015-ös évben az UEMS, a Szakorvosok Európai Uniójával fenntartott kapcsolatra szorítkozott nemzetközi munkánk. A nemzetközi szervezetben a MOTESZ 2004. óta teljes jogú tagként vesz részt, és delegálása alapján kerülhetnek a nemzetközi szervezet különböző szekcióiba  az egyes tagtársaságaink, ill. az általuk javasolt szakemberek.  Nagyon fontos, hogy a szekcióbeli munkán túlmenően a nemzetközi szervezet közgyűlésein képviseltesse magát a szövetség. Néhány év "kihagyás" után ez évben lehetővé vált, hogy a varsói közgyűlésen a szövetség képviselője részt vegyen. Dr. Magyari Zoltán főorvos úr a korábbi időszakban 2 ciklusban tisztségviselője volt az UEMS-nek, ismeri a szervezet működését, terveit, célkitűzéseit és problémáit is.

Az anyagi kérdések -  úgy tűnik - náluk is nagyon fontosak, mert egy rendkívül költséges beruházást valósítottak meg, Brüsszel központjában létrehozták a Domus Medica-t, ami eredendően egy nagyon drága ingatlan megvásárlását jelentette. Az ebből eredő többlet-terheket szeretnék a nemzetközi szervezet tagjaira hárítani, előre kértek két évi tagdíjat, azonban mi erre nem vállalkozhattunk, valószínűleg nem állunk egyedül ezzel a szemlélettel.

Magyari főorvos úr az előző Szövetségi tanácsülésen részletesen beszámolt a varsói közgyűlés tapasztalatairól.

Testületi ülések, szervezeti munka

A múlt évi beszámolóban arról tájékoztattuk tagegyesületeinket, hogy az új Ptk. hatálybalépésével a civil szervezetek kötelezettségévé vált az alapszabályaik áttekintése, az új törvény rendelkezéseinek való megfeleltetése.

Az alapszabály módosítását rendben benyújtottuk, de már a múlt évben is jeleztük, hogy  a bíróság rendkívüli túlterheltsége miatt valószínűleg csak 2015-ben kapjuk meg a változás-bejelentés elfogadásáról szóló végzést. Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. április 29-én vált jogerőssé a Fővárosi Törvényszék végzése, amely elfogadta a beadott változásokat.

Most még előttünk egy hasonló feladat, a MOTESZ két alapítványa (MOTESZ International Alapítvány és a MOTESZ a Doktorandusz (Phd) Képzésért Alapítvány alapító okiratainak az új Ptk-hoz való igazítása, és mindkét alapítvány esetén új kuratórium létrehozása vált aktuálissá, részben a kuratóriumi tagságról való lemondások, részben halálesetek miatt. Az ezzel kapcsolatos munkát záros időn belül el kell végeznünk, mert 2016.  március 15. után csak az új Ptk-nak megfelelő alapító okiratok birtokában működhetnek az alapítványok.

Testületi üléseinket az alapszabálynak megfelelően megtartottuk, a folyó ügyek tárgyalása,  a rendezvényeinkkel kapcsolatos ügyek megtárgyalása, ill. a Szövetségi Tanácsülések előkészítése történt meg az elnökségi üléseken, a Szövetségi Tanács üléseinek pedig Önök részesei voltak. Sajnos a részvételi aktivitás még mindig elég gyenge, megfigyelhető, hogy szinte mindig ugyanazok a társaságok  tisztelnek meg bennünket és tisztségviselő társaikat, kollegáikat  részvételükkel, kifejezve, hogy számukra fontos a szövetségi munka. Kérem, hogy a jövőben minél nagyobb számban vegyenek részt társaságaink a Szövetség ülésein, hiszen az együttgondolkodás, a vélemények cseréje fontos a Szövetség számára és ez akkor lehet teljes, ha a tagság túlnyomó többsége képviselteti magát.

Minden évben lehetővé tesszük társaságaink számára, hogy a www.motesz.hu oldalon is közzétegyenek információkat, elektronikus rendezvénynaptárt működtetünk, és adott esetben a társasági vezetőknek szóló körlevelekben továbbítunk információkat, híreket, meghívásokat. Javasoljuk, hogy ezután is  éljenek a lehetőséggel.

Gazdálkodásunkról

Múlt évi beszámolónkban arról adtunk számot, hogy a Szövetséget terhelő adósságállomány 7.2 millió Ft-ra zsugorodott, örömmel jelenthetem, hogy  ebben az évben is rendben eleget tudtunk tenni törlesztési kötelezettségünknek.

Társaságaink tagdíjfizetési aktivitása az előző évihez képest kis mértékben javult, ezt köszönjük,  azonban azt látni kell, hogy önmagában a tagdíjból befolyó bevételek nem elegendőek a működés költségeire és a törlesztési kötelezettségek teljesítésére. Ebben az évben két helyről sikerült támogatást kapnunk, ami a bevételi oldalt erősítette, pályázaton nyertünk 675 eFt-ot a Nemzeti Együttműködési Alapból, valamint az EMMI Egészségügyi Államtitkárságától - a korábbi évekhez képest nagyságrendileg kevesebb - 3 millió Ft támogatásban részesültünk.

Mivel még folyamatban lévő elszámolásai feladataink vannak, s az év lezárása csak december 31-vel történik, nem látunk még pontos számokat.

Kiemelkedő és elsődleges feladatunk lesz a közeli hetekben, hónapokban, hogy a szövetség számára olyan forrásokat találjunk, amelyek biztosítják a további működést. Bízunk abban, hogy 2016-ban több helyről tudunk forrásokat bevonni és így lehetővé válik a megkezdett feladatok folytatása, új projektek indítása, a szövetség korábban elhatározott célkitűzéseinek megvalósítása.

Tisztelt Szövetségi Tanács!

Összegezve az elmúlt évi tevékenységünket, úgy értékelhetjük, hogy tartalmas, jó programokat teljesítettünk, szakmai munkánkat elismerték, és az a tény, hogy Szövetségünkkel olyan szervezetek, intézmények  léptek kapcsolatba, amelyek úgy ítélték meg, hogy a velünk való együttműködés, a közös munka  hasznos számukra is, azt mutatja, hogy jó úton járunk, a MOTESZ reputációja erősödik. Ebben nagy szerepe van a kommunikációnak.

Úgy gondolom, hogy ez a folyamat  sokkal erőteljesebb lehet, ha társaságaink intenzívebben, aktívabban vesznek részt a közös munkában és tesznek javaslatokat az elkövetkező időszak feladataival kapcsolatban.

Végezetül engedjék meg, hogy a közelgő ünnepek alkalmából valamennyiüknek kívánjak  pihentető, szép ünnepeket, jó erőt és egészséget a további munkához.

Budapest, 2015. december 14.

 

  /Prof. Dr. Tímár József/

    a  MOTESZ elnöke

BELÉPÉS

TÁMOGATÁSOK

emet logo szines jpeg

 

AZ EGÉSZSÉG TÍZ PARANCSOLATA

2021