Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

http://old.motesz.hu/ - Archivált website!

Utoljára frissítve: 2021.07.16.
Aktuális website: www.motesz.hu

 

Tisztelt Szövetségi Tanács!
 
A 2013-2014-es elnöki periódus első évének lezárásaként engedjék meg a megvalósított célkitűzések, az elmúlt évi történések rövid összefoglalását.
Félidejében vagyunk e periódusnak, így az elnöki tisztség átvételekor megfogalmazott feladataink, a Szövetség elé tűzött célok teljesítésének egy időszaki értékelését tudjuk bemutatni. Örömmel számolhatok be arról, hogy ez az időszak, 2013. évi munkánk néhány jó eredményt, pozitív változást hozott a MOTESZ életében.
Amint az most már nyilvánvalóvá vált valamennyi tagegyesületünk és partnereink számára, a MOTESZ a 2011-és és főként a 2012-ben bekövetkezett rendkívüli szervezeti és működési változásokat túlélte, képes volt a megújulásra, elvégezte a szükséges struktúra- és funkcióváltást, és ennek megfelelően szervezte 2013. évi működését, szakmai, szervezési és egyéb feladatainak végrehajtását.
A MOTESZ első és legfontosabb feladataként határoztuk meg, hogy
·         a Szövetség megtalálja helyét a magyar orvostársadalomban, és
·         megtalálja helyét a magyar civil közéletben. 
·         Valódi képviseletet teremtsen tagszervezetei részére, és
·         megfelelő kapcsolatot alakítson ki a társszervezetekkel, köztestületekkel, intézményekkel,
·         olyan szakmai programokban vegyen részt, amelyek a tagegyesületekben felhalmozott tapasztalat, szaktudás segítségével és összefogásával szolgálja a magyar orvostársadalom egészének szakmai érdekeit,
·         s nem utolsó sorban nemzetközileg is fel kell építeni egy olyan struktúrát, amely a MOTESZ tekintélyét visszaadja, erősíti.
·         Fontos célként fogalmaztuk meg a MOTESZ multidiszciplináris, interdiszciplináris attitűdjének erősítését, különböző szakmai konferenciák rendezvények szervezését.
Mindezen célok megvalósítását a MOTESZ gazdasági stabilitásának megteremtésével együtt tartottuk és tartjuk járható útnak.
E gondolatok jegyében tekintsük át a 2013-as évben lezajlott eseményeket, a teljesített feladatokat.
 
Testületi ülések
 
A 2012. év végén módosított alapszabályunknak megfelelően tartottuk meg a testületi üléseket. Az Elnökség - kéthavonta tartott ülésén - a folyó ügyek megtárgyalása mellett előkészítette a Szövetségi Tanács üléseit.
A Szövetségi Tanács 2013. áprilisi ülésén a MOTESZ 2013. évi szakmai programja, valamint a MOTESZ stratégiájának megtárgyalása került napirendre. Ez utóbbit megelőzte egy kérdőíves felmérés, amely azt célozta, hogy a tagegyesületek véleménye, javaslatai alapján meghatározzuk, hogy melyek a megújulás kulcspontjai. A kérdőívekre 80 tagtársaság reagált, tett pozitív észrevételeket és javaslatokat, fogalmazott meg elvárásokat és kritikát is.
Ez a kérdőíves rendszer számunkra hasznos visszaigazolás volt, hiszen azon túlmenően, hogy a társaságok kétharmada tartotta fontosnak a válaszadást, érdemi, az új irányok kitűzésére alkalmas válaszok érkeztek, amelyek alapját jelentették további munkánknak.
Hagyományos feladataink között tagtársaságaink a legfontosabbnak jelezték a közös ügyek megvitatásának igényét, a belső kommunikációt elsősorban, de az egészségügyi társadalom valamennyi szereplőjével megvalósítandó párbeszéd, a külső kommunikáció is jelentős igényként fogalmazódott meg.
A Szövetséggel szembeni határozott elvárás a közös képviselet megvalósítása. Ez akkor működőképes, ha a belső fórumokon érdemi párbeszéd zajlik, ami kifelé hitelesen képviselhető.
Ami a kommunikáció eszközeit illeti, rendelkezésre áll a MOTESZ honlapja, amelynek fejlesztése, új szolgáltatások megjelenítése egy hosszabb munkafolyamat keretében jelenleg is zajlik. A rendezvénynaptár – amely folyamatosan bővíthető, kiegészíthető – még ez évben megjelenik a www.motesz.huoldalon.  Az informatikai fejlesztésről e beszámoló keretében még bővebben szó lesz.  
Sikerként könyvelhetjük el, hogy 92 társaságunk adott esélyt a MOTESZ-nek a továbbműködésre azzal, hogy eleget tett tagdíjfizetési kötelezettségének.
November 6-i Szövetségi Tanácsülésünk alkalmával a tagdíjfizetési konstrukción is változtattunk, közös megegyezéssel, erről bővebben a gazdálkodásról szóló szakaszban olvashatnak. A tagdíj összegének differenciálása társaságaink kezdeményezése alapján került napirendre, és az ott elhangzott javaslatok figyelembevételével történt döntés ezzel kapcsolatban.  Erről minden társaságunk írásban kap tájékoztatást a közeljövőben.
 
Magyar Orvostudományi Napok – 2013.
 
A MOTESZ 2013-as feladatai sorában – a megújulás keretében megfogalmazott célok között kiemelkedő helyet foglal el a Magyar Orvostudományi Napok programja, amelyet sikerrel valósítottunk meg. A konferencia a MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE keretében került megrendezésre. Az eseménynek a Magyar Tudományos Akadémia honlapja is jelentős figyelmet szentelt. A program fővédnöke Prof. Dr. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt, aki köszöntőjében a magyar kutatók, tudósok nemzetközi elismerését méltatva a hazai orvosképzés nemzetközi rangját is kiemelte. Hangsúlyozta, hogy az egészségügyi ellátórendszerben a lelkiismeretes és odaadó orvosi munka, a kiváló szakmai képzettség – a megfelelő finanszírozás és szervezés mellett – a legfontosabb tényező. Minderre a jó színvonalú képzés, az újabb és újabb szakmai ismeretek elsajátítását és alkalmazását célzó folyamatos továbbképzés nyújt megfelelő alapot.
A háromnapos rendezvény nyitó napján a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Osztályának elnöke, Vécsei László professzor úr előadásában a kutatás kiemelkedő és meghatározó jelentőségét hangsúlyozta.  Felhívta a figyelmet arra, hogy a korszerű kutatási eredmények ismerete, gyakorlati hasznosítása az egyre inkább előtérbe kerülő személyre szabott orvoslásban nyer elismerést.
Izgalmas új kutatási módszereket és eredményeket ismerhettünk meg, új diagnosztikai és terápiás lehetőségekről, korszerű kezelési eljárásokról szóló, az egyes szakmák legkiválóbb művelőinek előadásai hangoztak el a konferencia valamennyi napján. 
Ez a program – amellett, hogy a MOTESZ történelmi elődje, a MORTESZ - A Magyar Orvosok Tudományos Egyesületeinek Szövetsége – neves elnökei, szaktekintélyei előtti tiszteletadást jelenti, az 1931. és 41. között 9 alkalommal életre hívott Magyar Orvosi Nagyhét hagyományait szeretné tovább vinni a 21. században.  A Magyar Orvosi Nagyhét a két világháború között az orvostársadalom évenkénti találkozási lehetőségét jelentette és a kapcsolatépítés, a tudományos kérdések szakmai megvitatása mellett az orvostársaságok országos fórumává vált.
 
A technika, az információ mai fejlettsége ma már más követelményeket támaszt és más lehetőségeket biztosít, azonban a közelmúltban lezajlott Magyar Orvostudományi Napok megszervezése és sikeres lebonyolítása - az idő közben kapott visszajelzések alapján – visszaigazolta számunkra, hogy jó úton járunk.
A konferencia hallgatói értékelésében számos vélemény a tetszés és megelégedés hangján íródott.  Kiemelték az előadások magas szakmai színvonalát, igényességét, a tudományos újdonságok elgondolkodtató izgalmasságát, a szakmai büszkeséget kiváltó legújabb terápiás lehetőségek megismerésének élményét. A szakmai, tudományos újdonságok mellett különösen hasznosnak, a ma orvosa számára nélkülözhetetlennek értékelték az jó orvos-beteg partneri kapcsolat kialakítására irányuló törekvéseket, a nemzeti stratégiák, átfogó egészségügyi programok területén való jártasság igényét is.
Természetesen szólnunk kell a kritikai észrevételekről is, amelyek rendkívüli hasznunkra lehetnek a következő hasonló programunk megszervezésében, hiszen a közösség érdekében megvalósított jó cél eléréséért, ha közösen munkálkodunk, már közelebb jutottunk a MOTESZ-t jellemző multidiszciplináris, interdiszciplináris jegyek erősítéséhez. A kritikai észrevételek elsősorban arról szóltak, hogy kevés tere maradt az interaktivitásnak, az eszmecsere, a vita lehetőségének. Ennek a jövőben több figyelmet kell szentelnünk.
A Hotel Novotel Budapest termeiben közel 250 fő részvételével megrendezett programon számos gyógyszergyártó és forgalmazó kiállítóként volt jelen.  A kongresszus résztvevői a legkülönbözőbb szakterületek képviselőiből, az ország egész területéről érkeztek.
A szakmai sikereken túl a rendezvény gazdasági mérlegét is elkészítettük, amelyből az derült ki, hogy egy lépéssel közelebb jutottunk azon célkitűzésünk megvalósításához is, hogy a szakmai célokat a MOTESZ gazdasági stabilitásának megteremtésével együtt kell elérnünk.  A jelen pillanatban ez azt jelenti, hogy a korábbi években felhalmozott kötelezettségeinket a tervezett ütemben tudjuk törleszteni.
Ezúton is kérjük társaságainkat arra, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a jövő évi program kialakításában, tegyenek javaslatokat arra, hogy a jövő évre tervezett hasonló multidiszciplináris rendezvényen milyen témákat, az ez évi programból kimaradt szakterületek új vívmányait ismernék meg szívesen. A magunk részéről is mindent megteszünk azért, hogy minél többen tartsák érdemesnek a „Magyar Orvostudományi Napok”-at arra, hogy részt vegyenek a konferencián és új,
 
hasznos ismeretekkel térhessenek haza.  Kérjük azt is társaságainktól, hogy az idei kedvező tapasztalatok alapján minél több tagjuknak tegyék lehetővé a konferencián való regisztrációt, részvételt.
 
REHA Hungary 2013.
A REHA Hungary a MOTESZ két évtizedes múltra visszatekintő rendezvénye. Utoljára 2009. évben tudtuk megrendezni úgy, hogy az Esélyegyenlőség Napjával összekapcsolt, több napos, több ezer résztvevőt megmozgató, sok kiállító részvételével, sok-sok, a mozgáskorlátozottak számára kikapcsolódást, állapotukkal kapcsolatos ismeretszerzést is nyújtó programot, számos sporteseményt felölelő rendezvényt szervezhettünk. Az elmúlt négy évben, így 2013-ban is néhány, a rehabilitáció ügye mellett elkötelezett kiváló szakember kitartó, következetes és lelkes munkájának köszönhetően színvonalas előadásokat kínáló továbbképző konferenciaként jegyeztük a REHA Hungary-t.
Az a tény, hogy Katona Ferenc professzor úr személyében olyan kiváló szakember nevéhez fűződik a REHA Hungary életben tartása, szakmai rangjának megőrzése, akinek a rehabilitáció „mindössze” a szívügye, és nem a szakterülete, legalább is elgondolkodtató. Ez mindenképpen arra ösztönöz bennünket, hogy a jövőben többet tegyünk azért, hogy a rehabilitáció, amely szinte minden szakmát érint, a jelentőségének megfelelő helyére kerüljön és e rendkívül összetett terület számtalan problémájának legalább egy részét sikerüljön enyhíteni, közös munkával azokra megoldást találni.
 Leszűrve a REHA Hungary korábbi, valamint az elmúlt négy évi tapasztalatait, az az elképzelés formálódik, hogy e 20 éven keresztül gondozott program folytatását más eszközökkel, módszerekkel lehet hatékonyabban, az alapvető célok szem előtt tartásával megvalósítani.  A 2014. évi feladatok tervezése során ezt figyelembe kell vennünk.
 
Interdiszciplináris fórumok
A tagegyesületek közötti együttműködés, szakmai kérdésekben folytatott párbeszéd kiváló terepe az interdiszciplináris fórum, amelyek rendezése a MOTESZ-nek ugyancsak két évtizedes hagyománya. Ez évben fórum megrendezésére nem került sor, viszont folyamatban van egy, a jövő év elejére tervezett program szervezése.
Amennyiben társaságaink ilyen igényt jeleznek, a jövő évi feladataink között szerepeltetjük a szakmai tapasztalatok cseréjére, a más szakterületek ismereteinek alkalmazására alapot biztosító interdiszciplináris programok szervezését.
 
Nemzetközi kapcsolatok
 
Nemzetközi kapcsolataink jelentősen karcsúsodtak, hiszen anyagi lehetőségek híjával a számunkra legfontosabb szervezetekre kell összpontosítanunk. Az Orvos Világszervezet esetében megállapodtunk a Magyar Orvosi Kamarával, hogy hasonlóan más országokhoz, átadjuk számára a tagságot, de a MOTESZ tagja marad a magyar WMA delegációnak és szakértői részt vehetnek a testületi munkában.
A nemzetközi orvos szervezetek között az UEMS tagságot tartjuk fontosnak mindenképpen fenntartani még akkor is, ha az igen jelentős tagsági díj nagyon nagy terhet ró a szövetség költségvetésére. A több mint 30 szakorvosi szekcióban számos tagtársaságunk vesz részt, az ide történő delegálás a nemzeti orvosszövetség feladata. Jelentős eredményként tarthatjuk számon, hogy az UEMS-sel egy évekkel korábban kötött szerződés alapján részt vehetünk a nemzetközi részvételű, Magyarországon szervezett kongresszusok akkreditációjában. A MOK ezt a törekvésünket tiszteletben tartja, elismeri.
Nemzetközi vonatkozású esemény volt a nyár folyamán a Kínai Kórházszövetség delegációjának fogadása, amely a magyarországi kórház-finanszírozás sajátosságaival ismerkedett. A látogatás délelőttjén a delegáció tagjai szakértők – Donkáné Verebes Éva és Dr. Oberfrank Ferenc - előadásából ismerhették meg a magyar egészségügyi finanszírozás jellemzőit, a DRG rendszer magyar változatát, a bevezetés óta nyert tapasztalatokat, jókat és rosszakat egyaránt. Kínában még nem a DRG a meghatározó finanszírozási  rendszer, azonban 2011-ben Pekingben már elindult egy figyelemre méltó pilot program. Nagyon hasonló úton járnak a kínai stratégák, mint az amerikai és európai rendszerek. Előnyük viszont az, hogy hasznosíthatják a többiek tapasztalatait, elkerülhetik a már ismert buktatókat.  Az előadásokat követően a kínai szakemberek kérdéseket tettek fel, a részükről mutatkozó figyelem és érdeklődés, a magyar szakemberek számos részletre is kitérő válaszai, egy nagyon tartalmas, hasznos beszélgetést eredményeztek.  Az elméletben megismert finanszírozási rendszer gyakorlati megvalósulásával kapcsolatban kórházlátogatás során nyertek tapasztalatokat kínai vendégeink. Ennek biztosításáért köszönet illeti Prof. Dr. Bedros Róbert főigazgatót, Dr. Kerkovits András orvosigazgatót és a Szent Imre Kórház munkatársait.
 
 
„Az Év Molekuláris Patológiai Laboratóriuma” pályázat tapasztalatai
 
2013. második felében a MOTESZ azzal a céllal írta ki az „Év Molekuláris Patológiai Laboratóriuma” pályázatot, hogy az abban részt vevő laboratóriumokat bevonjuk egy önkéntes együttműködői körbe, és ennek keretében elindulhasson egy tudatos szakmai kezdeményezésű minőségfejlesztési program. 
8 laboratórium vett részt a programban és fogadta az auditorokat. Nemzetközi GLP és ISO standard-nek megfelelő átvilágítást kaptak a laboratóriumok, aminek során rendkívül tanulságos eredmény született. A laboratórium saját értékelését csak az auditorok és a laboratórium vezetése kapja kézhez, ismerheti meg. Az összefoglaló értékelést és a részletes, problémaközpontú javaslatokat most végzik el a szakemberek együttműködve a MOTESZ felelőseivel – Prof. Dr. Tímár Józseffel és Dr. Oberfrank Ferenccel. Az eredmények kielégítők, de sorrend kihirdetésére most nem kerül sor. A kiértékelés lehetőséget ad arra, hogy konkrét javaslatokat tegyünk az érintett laboratóriumvezetők, a fenntartók, a szakmai társaságok, a képzőhelyek, a finanszírozók, a hatóságok és a szakmapolitika számára, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy egy nemzetközi összehasonlításban magas minőségi színvonalat biztosító molekuláris patológiai laboratóriumi rendszer működjön Hazánkban. Ez több okból is fontos, részben tartozunk ezzel a betegeknek, jelentős források felhasználása kapcsolódik hozzá, s a terület nemzetközi vonatkozásai, exponáltsága is fokozódott. A felmérés és a kapcsolódó műhelymunka eredményeként megfogalmazódott a nemzeti molekuláris patológiai, ill. molekuláris diagnosztikai standardnak a formája, tartalma.  Ez a standard a jövő év elejére olyan javaslat formáját tudja ölteni, amit adott esetben elfogad a szakma, ill. meg is erősíti a szakmapolitika. ezzel a molekuláris patológia bizonyos értelemben felzárkózhat a laboratóriumi diagnosztika mellé. Erre vonatkozóan már konkrét feladat-meghatározás történt az Egészségügyért felelős Államtitkársággal együttműködésben.
 
Az egészség tíz parancsolata
Az Egészségügyi Államtitkársággal folyó együttműködésünk keretében elkészítettük az „Egészség tíz parancsolata” c. dokumentumot.
A szöveget megfelelő források és segédanyagok, köztük - magyar nyelvű nem lévén - hasonló, hiteles külföldi orvos- és egészségfejlesztési szakértők által készített és kipróbált anyagok felhasználásával készítették el a munkában részt vevő szakértők, akik konzultáltak orvosokkal, egészség kommunikációs szakemberrel is  Dr. Oberfrank Ferenc vezetésével.
 A dokumentum bevezető részében alapfogalmakat és alapösszefüggéseket tisztáz, majd röviden bemutatja, miért különösen fontos Magyarország számára a lakosság egészségi állapotának mielőbbi gyökeres megjavítása. A tervezet bemutatja, miért célszerű az egészségi állapot befolyásolása kommunikációs eszközökkel, hogyan kapcsolódik a tervezett "tíz parancsolat" a kormányzati egészségpolitikához. Bemutatja a norma kidolgozásának módszertanát, majd kialakítja a javasolt norma koncepcionális - szakmai és logikai - keretrendszerét, s végül javaslatot tesz "Az egészség tíz parancsolatá"-nak szövegére.
A megszületett dokumentum nem beteg, hanem egészséges, panaszmentes embereknek szól.    A véglegező MOTESZ szakértői bizottságnak Prof. Poór Gyula (mozgásszervek), Prof. Merkely Béla (kardiológia), Prof. Kásler Miklós és Prof. Tímár József (onkológia), Prof. Bitter István (mentálhigiéné), Prof. Boncz Imre (szervezés, egészséggazdaság) voltak az aktív tagjai.  Módosító véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat figyelembe véve született meg a végleges dokumentum.
A szakértői és a bizottsági munkát figyelemmel kísérte a MOTESZ Elnöksége, rendszeresen szerepelt az ülések napirendjén és tájékoztatást kapott róla a Szövetségi Tanács is.
Ez a munka a jövő évben folytatódik a Léder László vezette Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettel (NEFI) együttműködve. A továbbiakban a MOTESZ – tagtársaságai bevonásával – részt fog venni az egészségügyi kormányzat áltál kifejlesztett www.egeszseg.huhonlap feltöltésében, a tartalom szakmai kontrollálásában.
 
Jogszabálytervezetek véleményezése
 
E vonatkozásban a korábbi évek gyakorlatát folytattuk 2013-ban is. Az Egészségügyi Államtitkárságtól kapott jogszabálytervezetek véleményezését – a jó esetben is csak két-három napos határidőre – megtettük. A MOTESZ részéről véleményt megfogalmazók számára már a tervezetek megismerése is sokszor időigényes feladat volt, hiszen a különböző törvények, miniszteri rendeletek javarésze igen terjedelmes, és a korrekt véleményadáshoz a más jogszabályokkal való összefüggések ismerete is szükséges volt.
Ugyanakkor a véleményadók számára az újabb és újabb rendelettervezetek, törvénymódosításra vonatkozó előterjesztések számos új, munkájukban hasznosítható információ forrását is jelentették.
Ide kapcsolódik, hogy a MOTESZ felkérést kapott a most folyó, életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatok és népegészségügyi szűrőprogramok rendszerét felülvizsgáló kormányzati munka támogatására a szakmai kollégiummal együttműködve. A nevezettekkel közösen a jövő év első harmadában szakmai konferencia szervezésére is kaptunk megbízást, aminek költségeit az államtitkárság fedezi.
 
Informatikai fejlesztések, kommunikáció
 
A belső kommunikáció fejlesztésének legkézenfekvőbb eszköze a MOTESZ honlapja. Ezen a felületen viszonylag költségkímélő módon tudjuk megoldani a társaságainkkal való kölcsönös kapcsolattartást, meghatározott tartalmat biztosítva a bárki által látogatható oldalaknak, és szűkebb körben a honlapra regisztrált felhasználónak
Hamarosan lehetővé válik azon társaságok megjelenése is a szövetségi honlapon, akiknek nincs honlapjuk, vagy nem megoldott azok folyamatos gondozása. Természetesen valamennyi társaság fontos híreinek, információinak is helyet adunk a www.motesz.huoldalon. Kérjük, éljenek a lehetőséggel.
Jelentős szervezési munkát és bizonyos anyagi hátteret is igényel a MOTESZ Magazin online változatának megjelentetése, ezért ezzel kapcsolatban 2013. évben még csak az előkészületekről számolhatunk be. E munka összefogója Prof. Dr. Kiss István.
További lehetőség a MOTESZ honlapján az „orvospont” tudásmegosztó portál használata, itt a tartalommal való feltöltés lesz az elsődleges feladatunk az elkövetkező időben.
A web-es rendszerünk – korlátozott számú résztvevői körrel – videokonferenciák lebonyolítására is alkalmas. Költség- és időkímélő megoldásként ebben sok lehetőség rejlik.
 
Gazdálkodásunk
 
2013. évi gazdálkodásunkat a körültekintő takarékosság jellemezte. A tagdíjbefizetésekből származó bevételek mellett az előző évben kapott minisztériumi támogatás kisebb részét ez évben költhettük el és bevételhez jutottunk a Magyar Orvostudományi Napok regisztrációs díjaiból.
 
Működési költségeink a töredékét teszik ki a korábbi években erre felhasznált összegekhez képest. A 2012. júniusáig felhalmozott kötelezettségeink törlesztése még jó néhány évig hasonló, rendkívül szoros gazdálkodásra ösztönöz, de ez nyújt fedezetet arra, hogy a tartozások kiegyenlítése az eredetileg tervezett és vállalt ütemben történjék meg. A kedvezményes irodahasználat, különféle támogatások, a szakemberek önkéntes támogatása, díjmentes közreműködése és a bevételek fennmaradó része biztosítja a fent ismertetett tevékenységek anyagi feltételeit.
 
Amint arról már említés történt, a gazdasági háttér megteremtésének egyik fontos összetevője a tagsági díjból származó bevétel.  A novemberi szövetségi tanácsülésen társaságaink kezdeményezése alapján került napirendre a tagdíjfizetési konstrukció módosítása, és történt döntés erre vonatkozóan.  Erről minden társaságunk írásban kap - pontos számokat tartalmazó - tájékoztatást a közeljövőben.
A tagdíjfizetés rendszerét annyiban módosítottuk, hogy a tagdíj összegét differenciáltuk. Alapként megmaradt a 2010-ben szövetségi tanácsülés határozatával megállapított 50.000 Ft/év tagdíj, azonban a szűkös költségvetéssel rendelkező, kis létszámú tagszervezetek 30.000 Ft/év tagdíjat fizetnek. Azok pedig, akik számára még ez az összeg is gondot jelent, 10.000 Ft/év tagdíj fizetésére kötelezettek. Alapelvként határoztuk meg, hogy minden társaság köteles a tagdíjfizetés teljesítésére, annál is inkább, mert a megfelelő gazdálkodás, a működés feltételeinek biztosítása egyúttal jogszabályban rögzített kötelezettségünk is.  
 
Azoknak a társaságainknak, amelyek a differenciált tagdíj alapján alacsonyabb összeg fizetésére lennének kötelesek, mégis vállalják a magasabb összegű tagdíj megfizetését, bizalmat szavazva ezzel a MOTESZ további működésének, a megújulási folyamat továbbviteléhez, ezúton mondunk köszönetet.
 
Végezetül engedjék meg, hogy a közelgő ünnepek alkalmából Önöknek és Önökön keresztül a társaságok minden tagjának, családjaiknak itt is kívánjak nyugodt, pihentető, kellemes, szép karácsonyi ünnepeket, s az újesztendőre, szakmai és közéleti tevékenységükhöz sok sikert, társadalmi, erkölcsi és anyagi elismerést, jó erőt és kiváló egészséget!
 
Őszintén óhajtom, hogy a jövőben is Önökkel szorosan együttműködve valósíthassuk meg közös célkitűzéseinket.
 
Budapest, 2013. december 9.
 
 
                                                                                     /Prof. Dr. Poór Gyula/
                                                                                       a MOTESZ elnöke
 
 

BELÉPÉS

TÁMOGATÁSOK

emet logo szines jpeg

 

AZ EGÉSZSÉG TÍZ PARANCSOLATA

2021