Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

http://old.motesz.hu/ - Archivált website!

Utoljára frissítve: 2021.07.16.
Aktuális website: www.motesz.hu

Tisztelt Szövetségi Tanács!

Két évvel ezelőtt kezdhettem munkámat a MOTESZ Elnökségének élén, elérkezett az idő, amikor visszatekinthetek a legfontosabb elvégzett és megkezdett feladatokra.

Vajon megfeleltem a tagtársaságok, az elnökség és a saját magam által támasztott elvárásoknak?

Sótonyi Péter professzor úr, Vécsei László professzor úr, Kiss István professzor úr látták el az elnöki tisztséget előttem, munkájuk személyes példaként szolgált számomra. Sótonyi professzor úr bölcsessége, a MOTESZ munkájára való rálátása tiszteletet parancsolt, Vécsei professzor úr, gyakorló klinikus és kiváló kutató, akinek precizitását csodáltam, Kiss professzor úr pedig óriási lendületet vitt a Szövetség munkájába. Sokoldalúsága, rendkívüli aktivitása számos sikert és pozitív eredményt hozott a MOTESZ számára, ezt a munkát igyekeztem folytatni.

Ugyanakkor tény, hogy a MOTESZ lehetőségei 2011-ben jelentősen beszűkültek. A nehéz helyzetben a szorosabb összefogás érdekében akkor tett intézkedéseink csak részben hozták meg a várt eredményt, további intézkedések váltak szükségessé.

.

A kollégiumi tanácsok létrehozásában vállalt szervező-koordináló és lebonyolító szerep, valamint az interdiszciplináris fórumok szervezése sikeres volt.

Örömömre szolgált, hogy két Szövetségi Tanácsülésünkön is részt vett Dr. Szócska Miklós államtitkár úr. Konstruktív, nyílt fórumokon győződhetett meg arról, hogy az orvosszakmai társaságok az egészségügyi ellátórendszer átalakításának folyamatában nem obstruktív módon, hanem jobbító szándékkal szeretnének részt venni.

Ezek a témák visszaköszöntek akkor is, amikor az Alapvető Jogok Biztosa levélben fordult a Szövetségünkhöz  kérve véleményünket  „A válság vesztesei  -  a paragrafusok fogságában”   címmel indított vizsgálatával  kapcsolatban.

Az év orvosa választásban az ASTELLAS felkérésére együttműködünk, ezt úgy értékelhetjük, hogy a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége, mint országos szerveződés számottevő tényezője a szakmai közéletnek.

A 2012-es év sok tekintetben rendhagyó volt, a korábbiaknál kevesebb szakmai aktivitással  és  jóval   több  szervezeti,  működési   változással  járt.   Jelentős energiát

igényelt az átszervezés, átköltözés, a kapcsolódó szerződések, szabályzatok módosítása az új, takarékos működés feltételeinek kialakítása. Mindemellett megfogalmazásra kerültek a jövőbeni célok és feladatok, az új stratégia és új kapcsolatok kialakítását kezdeményeztük. Talán sikerült olyan alapokat teremteni, hogy a következő Elnök vezetésével elmélyültebb szakmai munkát folytassunk.

Bízom abban, hogy tagegyesületeink a következő - az elmúltnál cseppet sem könnyebbnek ígérkező - években is úgy ítélik meg, hogy az összefogás fontos, a szövetséghez tartozás, a közösen képviselt ügyek, a rendelkezésre álló információk közkinccsé tétele olyan eszköz lehet a társasági munkában, amely a benne dolgozókat segíti a jelenleg még egyre sokasodni látszó akadályok leküzdésében.

Kívánok Valamennyiüknek a jövő esztendőre is hitet és kitartást, sok erőt, egészséget, bizalmat és megbecsülést munkájuk iránt.

Év vége közeledvén pedig Önöknek és Családjuknak nagyon kellemes, békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikeres,  reményeiket és céljaikat teljesítő új esztendőt.

Prof. Dr. Ertl Tibor

a MOTESZ elnöke

Budapest, 2012. december 13.

Tisztelt Szövetségi Tanács!

Az elnöki mandátum lejártával, az elmúlt két esztendőről szóló számadás alapszabályban rögzített kötelezettsége a MOTESZ mindenkori elnökének. Ennek jegyében engedjék meg, hogy nagyon röviden visszatekintsek a 2011-es évre, hiszen annak történéseit, eredményeit egy esztendővel ezelőtt Önök részletesen megismerhették az akkori elnöki beszámoló keretében.

Ami a 2012. évet illeti, az idei év eseményeiről a Szövetségi Tanács tagjainak - még a nyár folyamán eljuttatott - körlevélben, valamint a néhány héttel ezelőtti, október 31-i Szövetségi Tanácsülés alkalmával részletes szóbeli tájékoztatást adtunk.  Ez az év sok tekintetben rendhagyó volt, a korábbiaknál kevesebb szakmai aktivitással és jóval több szervezeti, működési változással járt.

2011-ben már ismert volt az a tény, hogy a Szövetségnek költségvetési támogatás nélkül, önerőből kell fennmaradnia, szakmai, szervezeti és működési feladatait teljesítenie. 2011-re azt az útravalót kaptuk, hogy a MOTESZ élje túl a 2011-es évet.

A túlélés sikeres volt, részben annak is köszönhetően, hogy az Egészségügyi Államtitkárság  2011-ben ránk bízta a szakmai kollégiumi tanácsok létrehozását célzó előkészítő, szervező munkát, s e feladatok teljesítését ellenérték fejében hajtottuk végre.

2012-ben bebizonyosodott, hogy a túlélésnek, a Szövetség 45 év alatt létrejött értékei és eredményei megőrzéséhez igen komoly erőfeszítés szükséges. A működtetést racionalizálva a fenntartási költségeket jelentősen, az eddigiek negyedére csökkentettük és a munkatársi létszámot minimalizáltuk.

Az idei évben jelentős energiát igényelt az átszervezés, átköltözés, a kapcsolódó szerződések, szabályzatok módosítása az új, takarékos működés feltételeinek kialakítása. Mindemellett megfogalmazásra kerültek a jövőbeni célok és feladatok, az új stratégia és kezdeményeztük új kapcsolatok kialakítását.

Az Elnökség elkötelezett amellett, hogy a tagtársaságokat aktívan bevonja a szövetségi munkába.

Szakmai tevékenység

2011-ben szakmai tevékenységünkből a már említett szakmai kollégiumi tanácsok létrehozásában vállalt szervező-koordináló és lebonyolító szerep, valamint az Egészségügyi Államtitkárság által eljuttatott jogszabálytervezetek véleményezése, interdiszciplináris fórumok szervezése emelhető ki.

2012-ben is folytattuk ez utóbbi tevékenységet, a jogszabálytervezetek véleményezését ez évben is rendszeresen megtettük, egy-két kivételtől eltekintve, amikor viselhetetlenül rövid határidőt kaptunk, valamennyi tervezetre időben reflektáltunk.

Testületi ülések

A testületi üléseink közül a Szövetségi Tanács ülésén 2011-ben két alkalommal is volt alkalmunk Dr. Szócska Miklós államtitkár úr tájékoztatását és problémafelvetéseit meghallgatni, azokról párbeszédet folytatni. Külön figyelemre méltó az elmúlt év novemberi Szövetségi Tanácsülés, amikor a rendkívül aktív, értékes hozzászólásokkal, véleményekkel gazdagított megbeszélés eredményeként szövetségünk egy kommünikét fogalmazott meg és juttatott el a döntéshozók, valamint a sajtó számára a magyar egészségügy aktuális helyzetével kapcsolatosan, nevesítve a legfontosabb, részletes vitára ajánlott témákat, úgymint az állam és a szakma viszonya, a humánerőforrás krízis és az egészségügyi ellátórendszer változása.

2012-ben ezek a témák visszaköszöntek akkor, amikor az Alapvető Jogok Biztosa levélben fordult a Szövetség Elnökéhez azzal, hogy „A válság vesztesei – a paragrafusok fogságában” projekt 2012 keretein belül hivatalból indított vizsgálatával feltárni kívánja az egészségügyben dolgozók válsággal összefüggésben kialakult élet- és munkakörülményeit, és ezzel összefüggésben véleményünket, észrevételeinket kérte. A válaszadáshoz hasznos alapanyagként szolgált az elmúlt évi szövetségi tanácsülések anyaga, az imént említett kommüniké, valamint további, egyetemektől kapott statisztikai adatok, amelyeket tájékoztatásul átadtunk az Alapvető Jogok Biztosának.

A Szövetségünk véleményére ez irányból is megnyilvánuló érdeklődést úgy értékelhetjük, hogy a MOTESZ szakmai súlyával ma is megfelelő pozíciót foglal el az egészségügyben működő más nagy szervezetek mellett. Törekednünk kell arra, hogy ez a helyzetünk erősödjék, véleményünknek, javaslatainknak nyomatékkal tudjunk hangot adni. Tudjuk, hogy ez nem könnyű, de kitartó, következetes munkával képesek vagyunk eredményeket elérni az érdekérvényesítésben.

2011-ben testületi üléseinket a munkatervnek megfelelően megtartottuk, az előzőekben néhány utalás is történt a szövetségi tanácsülésekre, melyeket természetszerűleg elnökségi üléseken készítettünk elő.

2012-ben az ismert szervezeti, működési változások miatt a Szövetségi Tanács csak október 31-én ült össze először, azonban elnökségi ülések nemcsak a program szerint,

hanem rendkívüli ülés formájában is zajlottak az év során, alkalmazkodva az aktuális, a szervezeti változásokat érintő kérdésekhez, megoldandó feladatokhoz.

Amint Önök azt az alapszabály módosítása során elfogadták, a jövő évtől évi négy alkalommal szeretnénk Szövetségi Tanácsülés keretében találkozni a tagegyesületekkel, és az elnökség már arról is határozott, hogy minden alkalommal egy-egy aktuális, valamennyi szakmát, ill. az egészségügy szereplőit érintő kérdés kifejtésére, vélemények cseréjére, javaslatok megfogalmazására és kommunikálására kerül sor. Ez akár programozható is, a minél teljesebb, korrektebb felkészülés érdekében.

Intézményi kapcsolatok

2011-es beszámolónkban röviden jeleztük intézményi kapcsolataink alakulását.  A négy orvosképzést folytató egyetemmel meglévő együttműködési megállapodásunk megújításának folyamatában elsőként a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumával írtunk alá új, tartalmában aktualizált, a jelen igényeihez igazodóan korszerű együttműködési megállapodást. Az ünnepélyes aláírásra Debrecenben, a Kapcsolat Napja rendezvénysorozat részeként került sor.   

A Semmelweis Egyetemmel 1998-ban megkötött megállapodással kapcsolatban partnerünknek az volt a véleménye, hogy azon nem szükséges változtatni. E megállapodás keretein túl viszont a Semmelweis Egyetem Alumni Irodával – az Iroda megkeresése nyomán - a 2011-es év folyamán kialakult egy rendszeres, operatív kapcsolat és együttműködés.

A jövő tekintetében szükségesnek gondoljuk, hogy intézményi kapcsolataink az eddigieknél sokoldalúbbak, aktívabbak és eredményesebbek legyenek. Az új stratégiában fontos szerepet szánunk az intézményi kapcsolatok fejlesztésének.

Nemzetközi kapcsolatok

A 2011-es beszámolóban – a korábbi évekhez képest - már meglehetősen csökkenő nemzetközi aktivitásról számolhattunk be, de azért a fontosabb nemzetközi szervezetekben, mint az UEMS, az UEMO jelenlétünk biztosított volt, hiszen az UEMS-ben 2011. végéig magyar alelnök dolgozott két cikluson keresztül Dr. Magyari Zoltán főorvos úr személyében, és részt vettünk a nemzetközi továbbképző rendezvények akkreditációjában. Az UEMO-ban pedig 2011-től magyar elnökség van tisztségben – elnök: Prof. Dr. Hajnal Ferenc, főtitkár: Dr. Papp Renáta, pénztáros: Dr. Balogh Sándor, így személyükön keresztül a MOTESZ képviselete biztosított.

2012-ben az UEMS-ben a közgyűléseken és egyéb programokon való jelenlétünk anyagiak híján nem valósulhatott meg, azonban a nemzetközi továbbképző rendezvények akkreditációjában továbbra is részt veszünk. Az UEMO magyar elnöksége ez évben és még a következő évben is tisztségében marad. A magyar elnökség munkájának eredményeként gyarapodott a tagországok száma, két jelentős európai projekt indult (TELL ME és SMART). A szervezetet stabil gazdálkodás jellemzi.

Amint az előző évben, úgy ez évben sem volt lehetőségünk arra, hogy a többi nagy orvos-szervezetben, ahol több évtizede folyamatos a tagsági viszonyunk, részt vegyünk a közgyűléseken vagy más rendezvényeken. Ennek kizárólag a forráshiány az oka.

Ezen túlmenően a kötelező tagsági díjakat sem tudjuk megfizetni a nemzetközi szervezeteknek, ezért kénytelenek vagyunk bejelenteni a tagsági viszony szüneteltetését, felfüggesztését. Bízunk abban, és ezért is kell dolgoznunk, hogy ez az állapot ne legyen olyan tartós, hogy végül a nemzetközi szervezetbeli tagságaink elvesztését eredményezze.

Bilaterális kapcsolatok

Bilaterális kapcsolataink már az elmúlt évben is csak a Kínai Orvosszövetség (CMA) soros látogatására szorítkoztak. A Német Orvosnapok rendezvényein való részvétel 2011-ben is elmaradt.

Ez évben január elején még eleget tudtunk tenni egy soron kívüli meghívásnak a Kínai Orvosszövetség éves ülésére 1 fő kiutazásával, természetesen az ott tartózkodás költségeit kínai partnerünk viselte.

A 2004-ben kötött együttműködési megállapodásunk és munkatervünk átdolgozását, megújítását is tervbe vett 2012-es soros látogatásunkat – anyagiak híján – kénytelenek voltunk lemondani, bizonytalan időre elnapolni.

Az eddigi találkozások során folytatott megbeszélések, a látogatások tapasztalatai arra engedtek következtetni, hogy a kínai kapcsolatokban – a szövetségi kapcsolatok szintjén is – hatalmas lehetőségek rejlenek, de ezek is csak kitartó, szívós munkával, megfelelő aktivitással, odafigyeléssel hozhatnak eredményeket, természetesen e munkához is szükséges a megfelelő financiális háttér.

REHA Hungary

A MOTESZ történetében másfél évtizeden át meghatározó jelentőségű programként szerepelt az évről évre megrendezésre kerülő REHA Hungary, amely szakmai konferencia, kiállítás, valamint az Esélyegyenlőség Napjával összekapcsolt, a fogyatékos emberek tájékoztatását, sporteseményeit, szórakozását is szolgáló rendezvény volt.

Az utóbbi néhány évben a REHA Hungary a szakmai értékek megőrzésére és továbbvitelére szolgáló szakmai konferenciává átlényegült, szerény, de tartalmában annál értékesebb programként él tovább.  A 2011-es nagy sikerű rendezvényről az elmúlt évi beszámolóban adtunk tájékoztatást. A 2012-es rendezvény a Szentágothai centenárium jegyében zajlott a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának támogatásával, „Egyensúly és mozgásszabályozás a rehabilitációban” címmel. A mozgásterápia diagnosztikai és kezelési kérdéseivel foglalkozó programra zsúfolásig megtelt előadóterem bizonyította a téma iránti érdeklődést. Az ezúttal is kiemelkedően színvonalas, értékes és érdekes előadások hozzájárultak a szakemberek, elsősorban gyógytornászok ismereteinek bővítéséhez, rajtuk keresztül a nagyszámú, mozgásában károsodott betegek állapotának javulásához. Őszintén reméljük, hogy ez a program is segített és segít abban, hogy a rehabilitáció ügyére, szükségességére és fontosságára felhívja a figyelmet, és arra jelentőségéhez méltóan tekintsenek a szakemberek. A rehabilitációt szívügyének tekintő, a program létrejöttén példaadó elkötelezettséggel munkálkodó Dr. Katona Ferenc professzor úrnak és Dr. Bálint Géza professzor úrnak ez alkalommal is, a Szövetségi Tanács nyilvánossága előtt mondunk köszönetet és további jó erőt és egészséget kívánunk munkájukhoz.

További rendezvényeink  

Kitüntető lehetőség volt számunkra ez évben, hogy a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozatának részeként, a nyitóhéten  a Magyar Tudományos Akadémián rendezhettük meg  2012. november 6-án „A személyre szabott orvoslás jelentősége a betegek és a társadalom számára” című programunkat, közösen a Magyar Személyre Szabott Medicina Társaságával, a Semmelweis Egyetemmel, a Debreceni Egyetemmel, az   MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetével, a Richter Nyrt. és a Roche Hungary támogatásával.

Az interdiszciplináris rendezvényen számos nagyszerű előadás hangzott el a személyre szabott medicina már elért eredményeiről, perspektívájáról, részben a gyógyítók, részben a betegek és hozzátartozóik szemszögéből. Az előadásokat hallgatva arról is megbizonyosodhattunk, hogy e területen is a tudomány, a gyógyítás fejlődése nagyobb léptekkel és gyorsabban halad, mint ahogyan azt a társadalom és elsősorban a gazdaság követni képes.

November 20-án  a MOTESZ támogatásával „A HIV-fertőzés a mindennapi orvosi gyakorlatban” címmel került megrendezésre továbbképző rendezvényként az az interdiszciplináris fórum, amelynek hagyományosan, ez évben harmadik alkalommal az Aesculap Akadémia ad helyet. Az elmúlt években és ezúttal is rendkívül nagy érdeklődés mutatkozott a rendezvény iránt.

A rendezvényszervező munka (kongresszusok, konferenciák megrendezése), amelyről a MOTESZ honlapján, a rendezvénynaptárban számos információt olvashattak, a Szövetségtől immár elkülönülten működő MOTESZ Kongresszusi és Utazási Iroda Kft. tevékenységi körébe tartozik.

Kommunikáció

2011-ben két alkalommal még megjelentethettük a MOTESZ Magazint, az idén sajnos erre nem kerülhetett sor, elsősorban anyagi okokból. A szervezeti átalakításból következően pedig egyelőre hiányoznak mind a Magazin megjelentetésének, mind a szövetségi honlap megfelelő működtetéséhez szükséges anyagi lehetőségek.

Tisztában vagyunk azzal, hogy megfelelő kommunikáció nélkül napjainkban már nem létezhet egyetlen szervezet sem, ezért a kommunikáció újraélesztése egyik kiemelt feladatunk kell legyen a közeljövőben.

Bizonyára emlékeznek arra, hogy az elmúlt év végén létrejött egy együttműködés az ASTELLAS, az egyik legnagyobb japán gyógyszergyártó cég magyarországi képviselete és a MOTESZ között.  Az ASTELLAS az általa alapított „Év Orvosa Díj”-at 2011-től kezdődően a MOTESZ-szel együttműködésben kívánja odaítélni.

Ennek szellemében ez évben is kaptunk felkérést és továbbítottuk a pályázati felhívást tagegyesületeink számára azzal, hogy a MOTESZ együttműködése, elkötelezettsége nyomán, azt tovább örökítve álljanak a pályázat célkitűzései mellé és saját környezetükben legyenek annak támogatói.

Miként az ombudsmani hivatal megkeresését, az ASTELLAS-sal való együttműködést is úgy értékelhetjük, hogy a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége, mint országos szerveződés számottevő tényezője a szakmai közéletnek. Fontosnak és fejlesztendőnek tartjuk, hogy a magyar szakemberek a Szövetségen keresztül is olyan megszólalási és érdekérvényesítő lehetőségekhez jussanak, amelyek mind szakmájukban, napi munkájuk során, mind a társadalmi kapcsolataikban előrevivő, hatékony segítséget eredményeznek és erősítik a magyar orvostársadalom tagjainak és szakmai szervezeteinek pozícióit. Ehhez kívánok a most hivatalába lépő új elnökségnek nagyon sok sikert és jó eredményeket.

Gazdálkodás

Nem lenne teljes az elmúlt két esztendőről szóló számadás a gazdasági vonatkozások említése nélkül. Gazdálkodásunk meghatározó jellemzője volt 2011-ben és 2012-ben is a rendkívüli szigorúság, a források hiányában szükségessé váló, minden eddiginél keményebb takarékossági intézkedések véghez vitele, a költségek minimálisra csökkentése érdekében. Bevételeink 2011-ben a tagdíjakból, valamint a már említett, szakmai kollégiumi tanácsok létrehozatala érdekében végzett munka ellenértékéből származtak, míg a 2012-es évet úgy kezdtük, hogy mindösszesen a tagdíjbefizetésekkel számolhattunk.

A további működésünk fenntartásához jelentős mértékben hozzájárult annak a költségvetési forrásból finanszírozott támogatási szerződésnek a realizálása a második félévben, amelyet az Egészségügyi Államtitkársággal kötöttünk.

Meggyőződésünk, hogy nemcsak túlélnünk kell, de a problémákon felül kell kerekednünk, és előre tekintve kell megtalálnunk azokat az új célokat és új feladatokat, új partnereket, akikkel és amelyekkel, tagegyesületeink elkötelezett támogatása és aktív együttműködése mellett elérhetjük azt, hogy a MOTESZ-t mind szakmai körökben, mind a társadalmi közéletben, nevéhez és 46 éves múltjához méltó, értékeit megőrző, de megújulni is képes szövetségként  tartsák számon.

Tudjuk, hogy ez nem könnyű a jelenlegi és évről évre nehezedő gazdasági környezetben, azzal is tisztában vagyunk, hogy a napi problémák sokszor felülírják a közösségi feladatok programját, mégis úgy gondoljuk, ha 128 szervezet, vagy legalább annak nagyobb része összefog, egy-egy, közösen és jól megválasztott célkitűzéshez, feladathoz kapcsolódni tud, tagjait arra mozgósítani is képes, akkor létrejöhet egy szakmailag, szervezetileg erős, tagjainak megfelelő érdekérvényesítést biztosító, a fiatalabb orvos-generációknak is fogadható alternatívát nyújtó, stabil  szövetség. Annál is inkább, mert

  

“A jövő nem fogja jóvátenni, amit te a jelenben elmulasztasz.”

                                                                (Albert Schweitzer)

A jelenben való munkálkodáshoz, a közeljövő erőfeszítéseihez kívánok Önöknek, magunknak nagyon sok kitartást, jó erőt, kiváló egészséget.

Budapest, 2012. december 13.

                                                                                 /Prof. Dr. Ertl Tibor/

                                                                                 a MOTESZ elnöke

 
 

BELÉPÉS

TÁMOGATÁSOK

emet logo szines jpeg

 

AZ EGÉSZSÉG TÍZ PARANCSOLATA

2021